„Алфа”

На 21.06.2018 г. от 14:30 ч., каб.46 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „Алфа“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Катя Чалъкова. 
Участниците в клуба са ученици от 8 клас, за които математиката е учебен предмет, който ги затруднява. Акцент в тяхната представителна изява бе решаването на квадртани уравнения и приложението им в различни математически ситуации. Под формата на щафета учениците решаваха задачи, които самите те бяха избрали. С много старание и ентусиазъм те показаха придобитите от тях знания и умения.
Всички участници в клуба бяха удовлетворени, че занятията са им помогнали да преодолеят затрудненията, които са имали по определени теми от учебното съдържание по математика.

 

Линк към галерията >тук<