Прием - НОВО в прием след IV клас

Прием след 4 клас | Прием след 7 клас |

РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2019-2020 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!


Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2019/2020 учебна година  държавеният план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил "Математически" или "Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
За места, определени с държавния план-прием в V клас, могат да кандидатстват и ученици от училища на чужди държави, които в годината на кандидатстване успешно са завършили клас, съответстващ на IV клас в България, който е признат при условията и по реда на Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
Състезанията и/или олимпиадата  се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището до 10 дни след утвърждаването на графиците за провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната година.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от профилираната гимназия въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“, гласувани на педагогически съвет №1 от 03.10.2018г.:

 • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 23.03.2019 г.
 • Математическо състезание „Питагор”  за ученици от IV клас - 13.04.2019 г.
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас - 18.05.2018 г.

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите се определят от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО - Хасково в срок до 15 януари 2019 г.


Важно за приетите ученици в 8 клас

Записване на приетите ученици на първи етап на класиране, прием VIII клас
от 04.07- 06.07.2018г. от 9:00ч. до 17:00ч. в каб. 23 на II етаж на ПМГ "Иван Вазов"
Необходими документи за записване:
1. оригинал на свидетелството за основно образование
2. служебна бележка с оценките от изпитите

Важно

Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2018/2019г.

Съобщаваме, че всички класирани ученици са записани в V клас и няма свободни места


КЛАСИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС Е ИЗНЕСЕНО НА ВХОДА
НА ПМГ“ИВАН ВАЗОВ“

Записването на класираните ученици е
на 27 юни и  28 юни 2018г.
от 09:00ч. до 17:00ч. без прекъсване
каб №5 ет. I

Необходими документи:

 1. Удостоверение за завършен начален етап на основно образование- оригинал
 2. Служебните бележки, удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал)
 3. Акт за раждане – копие и оригинал за сверяване.
 4. Удостоверение за преместване.
 Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

На 28.06.2018г. до 18ч. се оповестяват списъците на записаните и броя на незаетите места.
На 02.07.2017г. се записват следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.

 

За допълнителна информация тел: 0391/ 66354

Служебна бележка за издаване на удостоверение за преместване може да се получи от канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ от 12:00 ч. на 26.06.2018г.

Резултати от национално математическо състезание "Откриване на млади таланти" >тук<


Уважаеми четвъртокласници,
уважаеми родители,

Информираме Ви, че от 18 до 22 юни 2018г.
ще се приемат документи за участие в класиране по държавен план-прием в Vклас в ПМГ „Иван Вазов“Димитровград.
Работно време: от 9.00 ч.  до 17.00 ч., кабинет 5 на I етаж на ПМГ

Необходими документи:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап на основно образование

( копие + оригинал за сверяване).

 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване), издадени от училището, в което са проведени както следва:
 • областен кръг на олимпиадата по математика – от ПМГ"Акад. Боян Петканчин" град Хасково (вече се издават)
 • математическо състезание „Европейско кенгуру“ – от ОУ“Ал. Константинов“ гр. Димитровград (вече се издават)
 • математическо състезание „Питагор“ – от ПМГ“Иван Вазов“, гр. Димитровград
 • математическо състезание „Откриване на млади таланти“ – от ПМГ“Иван Вазов“, гр. Димитровград

Служебните бележки от ПМГ“Иван Вазов“, Димитровград не е нужно да се получават предварително, а при подаване на документите. Ако се кандидатства в друга област или друго училище, тогава може да се получи от ПМГ“Иван Вазов“ от 15.06.2018г.

 

За актуална информация следете сайтана училищетоwww.pmgdimitrovgrad.net.


Уважаеми ученици и родители,


Съобразно регламента на Националното състезание по математика „Откриване на млади таланти“ за ученици от IV клас, учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник по ред, определен от Директора на ПМГ „Иван Вазов“-Димитровград . Писмените работи не се копират, не се снимат и не се изнасят.“.
Срок за запознаване с писмените работи:
12 юни 2018 г. от 09:00 часа до 14:00 часа
Място: сградата на ПМГ „Иван Вазов“ – зам.-дирекция
Задължителни изисквания:

 • присъствие на ученика с документ за самоличност (лична ученическа карта или бележник)
 • присъствие на родител/настойник с документ за самоличност/документ за настойничество

Резултатите от състезанието очаквайте на сайта на ПМГ „Иван Вазов“ до 14.06.2018г.


Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“
за учениците от IV клас (2018)

Уведомяваме Ви,

че на  9 юни 2018 година (събота) от 9:00ч. ще се проведе  Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас.
Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград.
Заявки за участие на четвъртокласниците  се подават от 8:00 до 16:30ч в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ за периода  от 04.06.2018 до 07.06.2018г  и на  08.06.2018г. до 12:00ч.
Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ в 08:30 часа на 09.06.2018г., като носят със себе си ученическа книжка.
За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.
Резултатите важат за прием в 5 клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.
Регламентът на състезанието може да намерите тук. >>>>>>Регламент


Резултатите от математическото състезание "Питагор" за ученици от 4 клас са публикувани на сайта на РУО Хасково в раздел "ученици", "Състезания и олимпиади" тук >>> http://www.ruobg.com/messages-students/list-messages-students/section_id/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


Информация за Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 17.03.2018 г. >>кликни тук<<

- >>>>>Регламент


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2018/2019 учебна година регламентът за държавен план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически" или „Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1.олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или
2.поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.

Състезанията и/или олимпиадата се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците ще се класират въз основа на:

 • резултата от Националното външно оценяване по математика в IV
 • средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;
 • двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“, гласувани на педагогически съвет №2 от 25.10.2017г.:

 • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 17.03.2018 г. - >>>>>Регламент
 • Математическо състезание „Питагор”  за ученици от IV клас - 28.04.2018 г. - >>>>>Регламент
 • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас - 09.06.2018 г. - >>>>>>Регламент

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите се определят от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО - Хасково в срок до 15 януари 2018 г.


ЗАПОВЕД НА РУО-ХАСКОВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС
В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

вид дейност

срок

1

подаване на документи за участие в  класиране

18.06 до 22.06.2018г.

2

класиране на учениците, подали документи 

25 - 26.06.2018г.

3

обявяване на информацията с резултатите от класирането  на учениците

26.06.2018г. до 16:30ч.

4

записване на класираните  ученици

27 - 28.06.2018 г.

5

оповестяване  на списъците със записаните и броя на незаетите места

28.06.2018 г. до 18 ч.

6

уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

29.06.2018 г.

7

записване на  следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места 

2.07.2018г.  до 17:30 ч.

8

подаване на документи за участие в класиране за незаетите места

4-5.07.2018 г.

9

обявяване на списъците с резултатите от класирането на учениците за незаетите места

6.07.2018 г.

10

записване на класираните ученици

9-10.07.2018 г.

11

оповестяване на списъците със записаните и информация относно наличие на паралелка

13.07.2018 г.

Работно място на комисията: ПМГ "Иван Вазов" - каб.5, I етаж
Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

I. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 10 юли 2018 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване с посочено желание;
2. резултати от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката от календара на МОН през съответната учебна година;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
II. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 10 юли 2018 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване с посочено желание;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


Държавен план-прием на ученици в VIII за учебната 2018/2019 година, утвърден със заповед № 3-665/30.03.2018г. на Началника на РУО Хасково:

Държавен план-прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образованиe >тук<


С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

 

ПРОФИЛ
Профилиращи предмети
Брой паралелки
Брой ученици
Интензивно изучаване на чужд език
Начин на балообразуване
Математически
Математика Информатика
1
26
Английски език

• един път точките от НВО по БЕЛ и три пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Природни науки
Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Икономическо развитие
География и икономика Английски език
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Софтуерни и хардуерни науки
Информатика Информационни технологии
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Максимален бал—500 точки! (400 точки от НВО + 100 точки от оценките от свидетелството за основно образование)

 

Срокове >тук<

 

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2018/2019 г.

 

етапи

I етап

II етап

III етап

 

Подаване на документи

 

20-26 юни

В училището, в което ще се приемат документи за участие

 

4-6 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

20-24 юли

В училището, в което ще се приемат документи за участие

 

Класиране

 

до 3 юли

 

до 12 юли

 

до 26 юли

 

Записване

 

4-6 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

13-17 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

27-30 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

Работно време: 09:00-17:00ч.
събота и неделя от 09:00-13:00ч.

Място: ПМГ „Иван Вазов“, етаж II

 

Учениците приети в VIII клас се обучават по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език в профил "математически", "софтуерни и хардуерни науки", "икономическо развитие" и "природни науки" >тук<

 

Инструктаж за учениците за провеждане на НВО по БЕЛ и Математика >тук<

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс 0391/ 6-63-54