Прием - НОВО в прием след IV клас

Прием след 4 клас | Прием след 7 клас |

Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“
за учениците от IV клас (2018)

Уведомяваме Ви,

че на  9 юни 2018 година (събота) от 9:00ч. ще се проведе  Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас.
Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград.
Заявки за участие на четвъртокласниците  се подават от 8:00 до 16:30ч в канцеларията на ПМГ „Иван Вазов“ за периода  от 04.06.2018 до 07.06.2018г  и на  08.06.2018г. до 12:00ч.
Участниците е необходимо да бъдат  в ПМГ „Иван Вазов“ в 08:30 часа на 09.06.2018г., като носят със себе си ученическа книжка.
За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.
Резултатите важат за прием в 5 клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.
Регламентът на състезанието може да намерите тук. >>>>>>Регламент


Резултатите от математическото състезание "Питагор" за ученици от 4 клас са публикувани на сайта на РУО Хасково в раздел "ученици", "Състезания и олимпиади" тук >>> http://www.ruobg.com/messages-students/list-messages-students/section_id/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В V КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


Информация за Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 17.03.2018 г. >>кликни тук<<

- >>>>>Регламент


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!
Уважаеми родители,
Информираме Ви, че за новата 2018/2019 учебна година регламентът за държавен план-прием на ученици в V клас е утвърден на основание чл. 142, ал.3, т.5 от Закона за предучилищното и училищното образование в съответствие с чл. 73, чл. 74 и чл.75 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Право на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с профил „Математически" или „Природни науки" имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1.олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката или на природните науки, или
2.поне две състезания в областта на математиката или на природните науки.

Състезанията и/или олимпиадата се определят от педагогическия съвет и се оповестяват на интернет страница на училището.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците ще се класират въз основа на:

  • резултата от Националното външно оценяване по математика в IV
  • средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план;
  • двата най-високи индивидуални резултата измежду постигнатите на математическите състезания от Календара на МОН и/или Областния кръг на олимпиадата по математика

Състезания включени в календара на МОН, за класиране в ПМГ“Иван Вазов“, гласувани на педагогически съвет №2 от 25.10.2017г.:

  • Национално математическо състезание „Европейско кенгуру” – Областен кръг за ученици от IV клас - 17.03.2018 г. - >>>>>Регламент
  • Математическо състезание „Питагор”  за ученици от IV клас - 28.04.2018 г. - >>>>>Регламент
  • Математическо състезание „Откриване на млади таланти” за ученици от IV клас - 09.06.2018 г. - >>>>>>Регламент

Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите се определят от Педагогическия съвет на ПМГ „Иван Вазов” и се обявява на сайта на гимназията в раздел „Прием”, както и в РУО - Хасково в срок до 15 януари 2018 г.


ЗАПОВЕД НА РУО-ХАСКОВО ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В 5 КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2018-2019 ГОДИНА В ПМГ "ИВАН ВАЗОВ" >>>кликни тук<<<


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  ПО ПРИЕМАНЕ НА УЧЕНИЦИ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС
В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД
ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

вид дейност

срок

1

подаване на документи за участие в  класиране

18.06 до 22.06.2018г.

2

класиране на учениците, подали документи 

25 - 26.06.2018г.

3

обявяване на информацията с резултатите от класирането  на учениците

26.06.2018г. до 16:30ч.

4

записване на класираните  ученици

27 - 28.06.2018 г.

5

оповестяване  на списъците със записаните и броя на незаетите места

28.06.2018 г. до 18 ч.

6

уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

29.06.2018 г.

7

записване на  следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места 

2.07.2018г.  до 17:30 ч.

8

подаване на документи за участие в класиране за незаетите места

4-5.07.2018 г.

9

обявяване на списъците с резултатите от класирането на учениците за незаетите места

6.07.2018 г.

10

записване на класираните ученици

9-10.07.2018 г.

11

оповестяване на списъците със записаните и информация относно наличие на паралелка

13.07.2018 г.

Работно място на комисията: ПМГ "Иван Вазов" - каб.5, I етаж
Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

I. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 10 юли 2018 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване с посочено желание;
2. резултати от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката от календара на МОН през съответната учебна година;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
II. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 10 юли 2018 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване с посочено желание;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


Държавен план-прием на ученици в VIII за учебната 2018/2019 година, утвърден със заповед № 3-665/30.03.2018г. на Началника на РУО Хасково:

Държавен план-прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона
за предучилищното и училищното образованиe >тук<


С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

 

ПРОФИЛ
Профилиращи предмети
Брой паралелки
Брой ученици
Интензивно изучаване на чужд език
Начин на балообразуване
Математически
Математика Информатика
1
26
Английски език

• един път точките от НВО по БЕЛ и три пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Природни науки
Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Икономическо развитие
География и икономика Английски език
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Софтуерни и хардуерни науки
Информатика Информационни технологии
1
26
Английски език

• два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10);
• оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Максимален бал—500 точки! (400 точки от НВО + 100 точки от оценките от свидетелството за основно образование)

 

Срокове >тук<

 

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2018/2019 г.

 

етапи

I етап

II етап

III етап

 

Подаване на документи

 

20-26 юни

В училището, в което ще се приемат документи за участие

 

4-6 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

20-24 юли

В училището, в което ще се приемат документи за участие

 

Класиране

 

до 3 юли

 

до 12 юли

 

до 26 юли

 

Записване

 

4-6 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

13-17 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

 

27-30 юли

в ПМГ "Иван Вазов"

Работно време: 09:00-17:00ч.
събота и неделя от 09:00-13:00ч.

Място: ПМГ „Иван Вазов“, етаж II

 

Учениците приети в VIII клас се обучават по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език в профил "математически", "софтуерни и хардуерни науки", "икономическо развитие" и "природни науки" >тук<

 

Инструктаж за учениците за провеждане на НВО по БЕЛ и Математика >тук<

 

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:
гр. Димитровград
Ул.”Климент Охридски” №1
тел./факс 0391/ 6-63-54