Форми на обучение

График за изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017-2018г. - априлска сесия

 

 

График за изпити за определяне на годишна оценка за ученици в самостоятелна форма на обучение през учебната 2017-2018г. - януарска сесия

 

Извадка от Правилника за дейността на ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2018-2019г.
............................................................

Чл.7. Формите на обучение са: дневна и самостоятелна
Чл.8. Дневната форма на обучение е присъствена форма, организирана в паралелки и групи.
Чл.9. Учениците се приемат в V и VIII клас с държавен план-прием съгласно Наредба №10/01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование.
Чл.10. (1) Самостоятелната форма на обучение включва самостоятелна подготовка и изпити за определяне на годишни оценки по учебните предмети от училищния учебен план, важащ за дневната форма на обучение на съответния випуск за оформяне на годишна оценка.

(2) В самостоятелна форма може да се обучават:

 1. ученици в задължителна училищна възраст, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;
 2. ученици в задължителна училищна възраст - по желание на ученика или родителя, по реда на чл. 12, ал. 2 от ЗПУО;
 3. ученици с изявени дарби;
 4. лица, навършили 16 години;
 5. организацията на самостоятелна форма в ПМГ “Иван Вазов“, Димитровград е за ученици, които са се обучавали в училището или в друго училище по учебен план на профил в ПМГ „Иван Вазов“.

(3) Необходими документи:
1. до 14.09. се подават заявления за обучение в самостоятелна форма за конкретната учебна година, в т.число и учениците, които са се обучавали през предходната учебна година в самостоятелна форма – за потвърждение на желанието им за обучение през новата учебна година; Заявление за записване в самостоятелна форма на обучение може да се подаде и до 20 учебни дни преди изпитната сесия, определена в чл.10, ал.4, т.5. от този правилник.
1.1 за малолетните ученици се подава вместо тях и от тяхно име и от техните родители (чл. 12, ал.2 от ЗПУО)
1.2 за непълнолетните ученици, се подава от учениците със съгласието на техните родители (чл. 12, ал.2 от ЗПУО);

 1. Учениците могат да променят формата си на обучение от дневна в самостоятелна и по време на учебната година чрез подаване на писмено заявление до директора на ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград (чл. 32, ал.2 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование);
 2. заповед на директора за наложено наказание по чл.199 ал.1 т.5 от ЗПУО;
 3. при първоначално преминаване в самостоятелна форма на обучение ученикът задължително предоставя актуална собствена снимка за документи за изготвяне на личен картон за самостоятелна форма на обучение;
 4. на учениците, на които предстои явяване на изпит, се предоставя конспект срещу подпис. Конспектът се изготвя от учители по съответните предмети, определени със заповед на директора. При подготовката учениците ползват училищната библиотека и могат да бъдат консултирани в часовете за консултация според графика на учителите;
 5. за преминаване в следващ клас при успешно положени всички изпити по учебни предмети за съответния клас в срок до 14.09. всеки ученик, обучаващ се в самостоятелна форма на обучение е длъжен да подаде заявление, в което да заяви желанието си за обучаване в самостоятелна форма на обучение през следващата учебна година;
 6. ако не е положил успешно всички изпити по учебни предмети за съответния клас, подава заявление за записване в същия клас, като през следващата учебна година полага изпити, само по учебни предмети, по които има оценка слаб 2 или не се е явил в регламентираните сесии;
 7. ученик, обучавал се в самостоятелна форма на обучение, който желае да промени формата си на обучение в началото на учебната година – до 14.09. подава заявление за промяна формата си на обучение (чл.12, ал.2 от ЗПУО);
 8. ученик, който не е подал заявление, че желае да продължи обучението си в съответната учебна година се счита за преустановил обучението си по собствено желание и преминава в дневна форма на обучение.
 9. в срок до 15.09. директорът издава заповед за преминаване в самостоятелна форма на обучение за следващата учебна година на заявилите ученици или заповед за преминаване от самостоятелна в дневна форма на обучение, при заявено желание по т.7 или т.8.

(4) Организация на учебния процес

 1. Най-късно 10 /десет/ дни преди всяка сесия ученикът подава заявление (чл.12, ал.2 от ЗПУО) до директора на училището за допускане до изпити за определяне на годишна оценка съгласно чл.25, ал.1, т.4 от Наредба №3/15.04.2003 г. за системата за оценяване;
 2. За лицата по ал.2, т.4 се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили това свое желание при подаване на заявлението (чл.12, ал.2 от ЗПУО). Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас (чл.37, ал.6 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование);
 3. В заявлението ученикът е длъжен да посочи учебните предмети и вида подготовка, на които желае да се яви през съответните сесии.
 4. С цел по-добра организация и провеждането на изпити в самостоятелна форма за определяне на годишна оценка през учебната година тя се осъществява по график.
 5. За учениците в самостоятелна форма на обучение в рамките на една учебна година следва да бъдат организирани една редовна и две поправителни сесии както следва:

5.1  редовна сесия: първи период 07.01 – 25.01. 2019г.
втори период 12.04 – 25.04. 2019г.
5.2  поправителна сесия съгласно чл.28 (5) от Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване. Редовните поправителни сесии са 2 и се провеждат до две седмици след приключване на учебните занятия и до две седмици преди началото на учебната година по ред, определен със заповед на директора на училището.
5.3 за учениците от XII клас поправителни изпити
– 08.05 – 14.05.2019г.  и  13.08 – 16.08.2019г.

(5) Изпити в процеса на обучението в самостоятелна форма

 1. Видът на полаганите изпити от учениците в самостоятелна форма на обучение, съгласно чл.29б от Наредба №3 от 15.04.2003г. за системата за оценяване е изпит за определяне на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.
 2. За всяка изпитна сесия със заповед на директора се определя конкретния ред за организиране и провеждане на изпитите.
 3. Съгласно чл.10, ал.2 от Наредба №3/15.04.2003г. за системата на оценяване изготвените задачи, материали и критерии за оценяване се утвърждават от директора на училището.
 4. Ученици, които имат оценка Слаб 2 по учебен предмет от ЗП, ПП или ЗИП на редовните и поправителните сесии или не са се явили, повтарят класа.
 5. Ученици, които се обучават в самостоятелна форма на обучение, при повтарянето на класа се явяват на изпити само по учебните предмети, по които са получили оценка слаб (2) или по които не са се явили на поправителните изпити.
 6. Ученик, подал заявление и записан в самостоятелна форма на обучение за съответната учебна година, но не е подавал заявление и не се е явявал на изпити през регламентираните сесии, се счита за преустановил обучението си за съответната учебна година.
 7. Ако не се е явил да положи съответните изпити в три поредни сесии, ученикът се отписва от училище.
 8. Продължителността на обучението в един клас за учениците на самостоятелна форма на обучение е една учебна година, а за лицата по чл.10, ал.2, т.4 от правилника за дейността на училището се допуска обучение за завършване на два класа в една година, ако са заявили желание при подаване на заявлението по чл.10 ал.3, т.1 от правилника. Те полагат изпити за следващ клас само ако успешно са положили всички изпити, предвидени за завършване на предходния клас.

(6) Училищна документация, в която се отразяват резултатите от обучението в самостоятена форма на обучение

 1. Протоколи от изпити - за дежурство при провеждане на писмен изпит и за резултата от писмен, устен или практически изпит в електронен вариант, генерирани от системата АДМИН-ПРО.
 2. На ученици, обучавани в самостоятелна форма на обучение се въвеждат лични картони в номенклатурен номер 3-48, в които се вписва информацията за обучението. Директорът назначава със заповед класен ръководител, който стриктно следи и вписва оценките от положените изпити.