25.07.2018

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 25.07.2018год.(сряда) от 12:30ч. в  ПМГ “Ив. Вазов“, при  следния

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на  избора на учебници и учебни комплекти за VII кл.
  2. Съгласуване на  учебните планове за 2018/2019г.
  3. Запознаване  с тримесечни отчети за изпълнението на бюджета.
  4. Приемане на ежегодния доклад за изпълнението на стратегията за развитие на ПМГ.
  5. Определяне на представители  в работата на комисиите за изготвяне на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки за повишаване на качеството на образование.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете  най-късно до 22.07.2018г. като изпратите обратен отговор на имейла.