14.03.2017

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Заседанието на Обществен съвет на ПМГ “Ив. Вазов“, ще се проведе на 14.03.2017год.(вторник) от 16ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

* Представяне на изпълнението на бюджета на ПМГ “Иван Вазов“ за 2016г.
* Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
* Запознаване с разпределението на проекто-бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи и изготвяне на становище за финансовата 2017г.
* Становище по училищния план-прием за V и VIIIкл.
* Съгласуване на регламента за държавен план-прием на ученици в Vкл. за учебната 2017/2018г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.
* Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за Vкл.

~~> Заповед на директора за състава на Обществения съвет