1.12.2016

ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Заседанието на Обществен съвет на ПМГ“Ив. Вазов“ ще се проведе на 1.12.2016год.(четвъртък) от 17,30 ч.в ПМГ“Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
* Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
* Представяне на представител и резервен член от финансиращия орган.
* Избор на редовни и резервни членове от родителите.
* Избор на председател.
* Учредяване на Обществен съвет към ПМГ“Ив. Вазов“
* Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
* Други.