10.01.2018

ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 10.01.2018год.(сряда) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на изпълнението на бюджета на ПМГ “Иван Вазов“ за 2017г.
2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
3. Становище по държавния план-прием за V и VIIIкл. за учебната 2018/2019г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.
4. Съгласуване на регламента за държавен план-прием на ученици в Vкл. за учебната 2018/2019г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.