26.11.2019

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪБРАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ ЗА ИЗБОР НА НОВ ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

Уважаеми родители,

Каним Ви на събрание за избор на нов Обществен съвет на ПМГ“Ив. Вазов“, което ще се проведе на 26.11.2019год.(вторник) от 17,30ч. в ПМГ“Ив. Вазов“, Димитровград при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

2.Представяне на представител и резервен член от финансиращия орган.

3.Избор на редовни и резервни членове от родителите.

4.Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.

~~>Заповед за поименния състав

~~> Протокол от събранието на родителите