12.07.2019

ПОКАНА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 12.07.2019год.(петък) от 12:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Съгласуване на избора на учебник по история и цивилизации за V кл. за учебната 2019-2020г.

2. Съгласуване на учебните планове за 2019/2020г. 3. Запознаване с тримесечни отчети за изпълнението на бюджета.

4. Приемане на ежегодния доклад за изпълнението на стратегията за развитие на ПМГ.

5. Определяне на представители в работата на комисиите за изготвяне на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки за повишаване на качеството на образование.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 02.07.2019г. като изпратите обратен отговор на имейла.