Преустановяване тестването на учениците за COVID-19

Във връзка с писмо с изх. № 06-819/21.03.2022г. на РЗИ-Хасково, считано от 28.03.2022г (понеделник) и Заповед № 874 /25.03.2022 на директора на училището се преустановява тестването на учениците за COVID-19. От същата дата се прекратява обучението на учениците в ОРЕС и се възстановява нормалният графикът на учебния процес.