ПРОЕКТ "ТВОЯТ ЧАС"

Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г.
~~~~

 Вход към електронна платформа

~~~~

~ „Функционална грамотност” ~

 

~ „Аз знам химията” ~

 

~ „Астрономия” ~

 

~ „Романите като кинопроизведения” ~

 

~ „IT Academy” ~

 

~ „Компютърна математика” ~

 

~ „Туризъм и ориентиране” ~