„Заобичай математиката”

На 19.06.2018 г. от 14:30 ч., каб.42 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на групата „Заобичай математиката“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Петър Генчев. 
На представителната изява „Какво научих?“ учениците демонстрираха придобитите знания и умения за решаване на задачи от учебното съдържание за 9ти клас. Те представиха пълните решения на различни алгебрични и геометрични задачи. Там присъстваха учители от гимназията и ученици от 8 ми клас, които останаха изключително удовлетворени от представянето на групата.