„IT Academy”

На 14.06.2018 г. се проведе втората представителна изява на учениците от група IT Academy по проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител г-жа Добринка Донева. Тя протече под формата на състезателни игри между  участниците, разпределени чрез компютърен жребий в отбори.
В първата игра те разработиха и попълниха електронни тестове чрез възможностите на Office 365 - Forms. При определянето на победителите се взеха под внимание както получените точки, така и времето за работа.
Във втората игра участниците изготвиха и представиха доклади, свързани с новите възможности на продуктите от пакета Microsoft Office 2016.
Обмениха информация от изпита за придобиване на сертификат MOS (Microsoft Office Specialist). Всеки ученик написа по една дума на дъската, която изразява неговото мнение за съвместната работа.
Така приключи обучението на учениците от група  “IT Academy”.

 

Линк към галерията >тук<

Първа представителна изява

На 03.05.2018г. се проведе първата представителна изява на клуб IT Academy по проект Твоят час“ с ръководител Добринка Донева.  Участниците в клуба са ученици X А,Б и XI А,Б клас с изявен интерес към всичко ново в сферата на IT.

Участниците бяха разделени на 5 отбора. Представиха предварително подготвени свои презентации – Microsoft Office 2016 и Office 365 – нови възможности, които предлагат, както и разликата между тях. Предложиха и подходящи видео клипове по темата. Разказаха за положения изпит за придобиване на сертификати MOS 2016 и споделиха мненията си за положения труд и заслужения световно признат сертификат.

Демонстрираха начина на работа на електронната система за обучение, с която работят.

 

Линк към галерията >тук<