„Функционална грамотност”

На 23 април 2018 г. от 14,30 часа в Градската библиотека «Пеньо Пенев» се проведе публична изява на клуб «Функционална грамотност» в ПМГ «Иван Вазов» Димитровград по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Катя Атанасова. В събитието, посветено на Международния ден на книгата, участваха ученици от клуба, организирани в два отбора. В образователната игра «Открий съкровището» те решаваха загадки, свързани с литературни текстове и ребуси с думи. Играта беше със състезателен характер- търсене в различните отдели на библиотеката, интелектуални закачки в забавна форма. И двата отбора намериха своите съкровища- стихотворения на Ръдиард Киплинг и Владимир Висоцки. И както на всеки празник, и тук наградата беше торта.

 

 

 

 


На 19.12.2017 г. от 14:30 ч., каб.5 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „ Функционална грамотност“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Катя Атанасова. 

Учениците бяха разпределени в четири екипа, които работиха по текстове от романа „ Възвишение” от Милен Русков. Те изследваха стилистичния ефект на творбата, постигнат чрез употреби на периферна лексика- архаизми, диалектни форми, фразеологични словосъчетания. Те използваха електронния ресурс ИНФОЛЕКС и бяха подпомогнати от родител и класен ръководител.

Линк към галерията >тук<