Записване на приетите ученици на първи етап на класиране в прием в VIII клас

Записване на приетите ученици

на първи етап на класиране в прием в VIII клас

15.07 – 17.07.2024г. от 08:00 до 17:00 ч.

В КАБ.5, ПЪРВИ ЕТАЖ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец (от училището)
 2. Свидетелство за основно образование (оригинал)
 3. За професия „Приложен програмист“ – медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (оригинал)

 

Протокол класиран на свободното място след 2 етап по държавен план-прием в 5 клас

Държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025г.

Важно

държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025г.

В ПМГ“Иван Вазов“ след втори етап на класиране и записване

1 свободно място

График на дейности по приемане на ученици за попълване на свободното място:

12.07.2024г. – подаване на заявления за свободното място

Заявления ще се приемат в ПМГ“Иван Вазов“, учителска стая от 8:00 до 16:00ч. (без прекъсване)

Необходими са Ви:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезаниятасамо за ученици от друга област
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап.

(+ оригинал за сверяване)

 • Служебна бележка на ученика за НВО IV клас

12.07.2024г. след 17:00ч. – обявяване на резултатите от класирането на учениците за свободното място

Класирането ще бъде изнесено на информационното табло във фоайето на гимназията.

15.07.2024г. – записване на класирания ученик

Записването ще се осъществява в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“ от 8:00 до 16:00ч.

Необходими са Ви:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап (оригинал за справка)

ЗА ВАС ОСМОКЛАСНИЦИ!!!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Документите за участие в първи етап на класиране се подават от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г.

При подаването е необходимо да се представи:

 1. Служебна бележка от НВО, съдържаща входящ номер и код за достъп на ученика до системата.
 2. Медицинско свидетелство от личен лекар за подаване в професия „Приложен програмист“.
 3. Свидетелство за основно образование.

Училището, определено със Заповед №З-1278/14.06.2024г. на Началника на РУО е ОУ „Пенчо Славейков“. В него се подават документи само от ученици и родители, срещащи затруднения поради обективни причини (липса на компютър, липса на интернет, недостатъчни технически познания и др.)

ПМГ „Иван Вазов“ организира приемна в периода 8 – 10 юли от 08:00 до 16:30ч. в каб.30, етаж ВТОРИ, където ще извърши подкрепа на ученици и родители при подаване на заявления за първо класиране.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ КАКТО СЛЕДВА:

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПОПРАВИТЕЛНИ ИЗПИТИ КАКТО СЛЕДВА:

Поправителните изпити да се проведат на 08.07 – 12.07.2024г., уч. 2023/2024 г.:

   

Учебен предмет

Дата, начален час, място на провеждане Ученици
1 Немски език – ООП 08.07.2024.

понеделник

писмена част

09:00-11:30

Каб. 22

устна част – 11.30 каб.20

IX г клас
2 БЕЛ – ООП 08.07.2024.

понеделник

писмена част

09:00-12.00

Каб. 22

 

XII клас

 

 

Учениците полагат изпити за промяна на годишна оценка. Изпитите се полагат върху учебното съдържание по съответния учебен предмет, изучавано през учебната година.

Важно: държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2024/2025г.

Важно

държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2024/2025г.

Обявени са свободните места на сайта на РУО – Хасково (rio_haskovo@mon.bg) в раздел новини

Заявления за 2-ри етап на класиранe се подават на 3 и 4 юли 2024г. , само за обявените свободни места.

 

         Във 2-ри етап на класиране участват ученици, които:

 • не са класирани в нито едно училище в областта;
 • са класирани на второ желание, но не са се записали;
 • не са кандидатствали до момента, но отговарят на условията по чл.73 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование.

Заявления могат да се подават

 1. По електронен път на адрес https://infopriem.mon.bg

За влизане се използва входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика за НВО IV клас

 1. В училище, в което се осъществява държавен план-прием в V кл.

 Със заповед №З-1195/07.06.2024г. на РУО – Хасково, ПМГ“Иван Вазов“ е определено за такова..

    Заявления ще се приемат в каб.5, 1 етаж, от 8:00 до 17:00 (без прекъсване) на 03.06.2024г. и 04.06.2024г.

Необходими са Ви:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезаниятасамо за ученици от друга област
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап.

(+ оригинал за сверяване)

 • Служебна бележка на ученика за НВО IV клас

Резултати от втори етап на класиране на учениците – до  05.07.2024г. на адрес https://infopriem.mon.bg

Известни са резултатите от НВО 7. клас по БЕЛ и математика

Известни са резултатите от НВО 7. клас по БЕЛ и математика. И по двата предмета успехът на седмокласниците от ПМГ „Иван Вазов“ е над средния за страната и областта. 100 точки по математика и отлична оценка по БЕЛ е постигнала Християна Георгиева.

Поздравления за високите резултати на всички вазовци и преподавателите им по български език – г-жа Цанка Колева и по математика – г-жа Яна Бачварова. Пожелаваме им успех при кандидатстването и весело лято!

 

Изпит Среден процент от максималния брой точки
Ниво училище Регионално ниво Национално ниво
Общо Общо Общо
БЕЛ 67,1 48,55 54,61
МАТ 59,99 36,84 42,94

 

 

КЛАСИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС

ВАЖНО!

КЛАСИРАНЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ПОДАЛИ ДОКУМЕНТИ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V КЛАС

 може да се провери по електронен път на адрес https://infopriem.mon.bg

За влизане се използва входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика за НВО IV клас

  Записване на класираните на първи етап ученици

        28 юни и 1 юли 2024г. в ПМГ“Иван Вазов“

1 етаж, каб. 5  от 8:00 до 17:00 (без прекъсване)

 

Необходими са Ви:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап (оригинал за справка)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

Ако не сте класирани на първи етап, можете да подадете заявление за участие във втори етап на класиране за свободните места.

 

Във втори етап на класиране могат да участват ученици, които:

 • не са класирани в нито едно училище в областта;
 • са класирани по второ желание, но не са се записали и са подали заявление за второ класиране;
 • не са кандидатствали до момента и отговарят на условията за прием по чл.73 от наредба №10 за организацията на дейностите в училище

Заявления за 2-ри етап ще се приемат на 3 юли и 4 юли 2024г.

в ПМГ“Иван Вазов“ 1 етаж, каб. 5  от 8:00 до 17:00 (без прекъсване)

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити сесия август-септември

Подаване на заявления за допускане до държавни зрелостни изпити сесия август-септември е в периода 26.06-11.07.2024г. в канцеларията на ПМГ от 09:00 до 16:00ч.

ПРИЕМ 2024