„Равен достъп до училищно образование в условията на криза“

 Новини:

Тренинги за социално-психологическа подкрепа на ученици
Получена техника по проект

 Информация:

Проект №BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на криза“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове има за цел да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са пряко свързани към преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са насочени към подобряване на техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда.