„Образование за утрешния ден“

 Новини:

Интерактивен дисплей

 Информация:

uspeh

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
линк към платформата: https://oud.mon.bg

2023/2024г.

ОТЧЕТ


НА ПРОЕКТ
№BG05M2OP001-2.012-0001
„ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

КЛУБ „APPINVENTOR“

Проектът се осъществи в периода 05.10.2023 г. – 30.11.2023г. В  него започнаха участие 15 ученици, които успешно завършиха обучението си.

Учениците усвоиха някои ключови умения, които да им помагат да работят в мрежова среда. Те ще им бъдат от полза и в продължаващото обучение по учебна програма. Знаят как да изтеглят, изработват, разпространяват и използват мобилни приложения. Усвоиха и умения за безопасна работа в мрежата.

Получиха и развиха добри умения за работа в екип по различни задачи и малки проекти.

Отчетен доклад

от Боряна Христова

ръководител на групата „Computer world“

по проект „Образование за утрешния ден“ през 2023/2024 учебна година

Основната цел на проекта е повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците.

В групата се разгледаха теми за развиване на дигитални умения, необходими за живота и работата в епоха на бързи промени, свързани с дигитализацията. Учениците се запознаха с това какво е мобилен живот и онлайн етикет. Разбраха как да управляват своята дигиталната идентичност, как да ползват сигурна паролата и какво представлява дигиталния отпечатък. Участниците търсеха, намираха, oрганизираха и обработваха информация в дигитална среда. Много интересно им беше да проявяват творчество в дигиталната среда.

Учениците се научиха различни приложенията и как да ги използват. В групата разгледахме приложения  за създаване и обработка на текст, за събиране и обработка данни, за създаване и обработка на аудио и видео информация, за общуване и за съвместна работа и представяне/споделяне на творби/продукти/информация.

Проектът завърши с тема за кариерно ориентиране в дигиталния свят.

Резултати след часовете в групата са повишаване на успеха на учениците, участващи в групата. Те вече по-добре отстояват своята гледна точка, подкрепена с необходимите аргументи. Учениците подобриха уменията си за работа в екип и усвоиха нови знания. Участниците работеха с желание и са удовлетворени от получения краен резултат.

Групата е от 15 ученика от 11 и 12 клас, които се включиха активно в заниманията и с интерес работеха по поставените задачи.

Всички ученици се справиха отлично и ще получат сертификат за успешно завършено обучение.


Информация:

Кратко описание: Да насърчи придобиването на по-голяма цифрова компетентност и да интегрира образователните технологии, да насърчава и мотивира тяхното използване.

Начало: 15.10.2019г.

Край: 15.10.2022г.

През 2019/2020г. училището сформира 2 групи по интереси по ключови дигитални умения – базови. Micro: bit с ръководител Дария Манева, която имаше за цел да повиши дигиталната компетентност и умения на учениците. Разработка на WEB страници с HTML и CSS с ръководител Боряна Христова – С помощта на технологиите HTML и CSS учениците имаха възможност за кратко време да се научат да изграждат свой собствен Уеб сайт.

Micro: bit с ръководител Дария Манева

~~

~~

~~

~~

~~

~~

~~

Разработване на уеб страници с HTML и CSS с ръководител Боряна Христова линк<<


Клуб „Дигитални създатели“ – 2021/2022 учебна година

Ръководител – Боряна Христова

Създадената група има за цел да насърчи интереса на учениците към дигиталните науки и създаването на дигитално съдържание с широк спектър от приложения в реална среда. Клубът ще предоставя работа на учениците по създаване на приложни проекти.

Избрани сайтове, създадени от участниците в клуб „ДИГИТАЛНИ СЪЗДАТЕЛИ“

https://trantula.alle.bg/
https://fnaf-the-best.alle.bg/
https://natalia-nikolova.alle.bg/
https://fishing.alle.bg/
https://valentin-stanchev.alle.bg/
https://idontknowhowtonamemysite.alle.bg/
https://ribaribg.alle.bg/
https://zdr.alle.bg/
https://jivotami.alle.bg/
https://nikol-boeva.alle.bg/
https://car-information.alle.bg/


Групи за 2022-2023г.

Ръководител: Дария Пламенова Манева
Клуб: „Digital literacy“
Сборна група от 8б, 8в, 8г и 9а клас

Участниците в клуба са напълно начинаещи в програмирането ученици, които искат да опитат какво е да програмираш и да научат основните конструкции за създаване на програмен код, които се използват в софтуерната разработка с JavaScript. Клубът дава една солидна основа от практически умения, които се използват за по-нататъшно обучение в програмирането.
Основните цели на клуба е учениците да се научат да пишат програмен код и да се научат на алгоритмично мислене.

Ръководител: Боряна Христова Христова
Клуб: „ИТ академия“
Сборна група от 5а, 6а и 7а клас

Дигиталните умения на участниците в клуба са от изключителна важност в училищния живот, както и за успешната реализация на учениците в живота. В дейността на програмата ще се работи в насока за усвояване на нови знания и умения. В клуба ще се запознаем с въведение в програмирането, с основни понятия: програмиране, език за програмиране, алгоритъм …

Цели:
• Повишаване на успеха и мотивацията за учене на учениците, участващи в дейностите.
• Да се развие умението за работа в екип.
• Да се развие логическото мислене и умението да се съпоставят данни и да се правят изводи.
• Да се разшири интересът към търсене и намиране на допълнителна литература в Internet, както и прилагане в практиката на получените знания.
• Умения за естетическо представяне и подреждане на материалите.


Клуб „ИТ академия“ по проект „Образование за утрешния ден“ през 2022/2023 учебна година с ръководител Боряна Христова започна на 06.12.2022г. и приключи на 14.06.2023г. В него взеха участие 14 ученици от 5,6 и 7клас.

Учениците се запознаха с теми като: въведение в програмирането; основни понятия; среда за разработка; създаване на програми. Те се справиха отлично и ще получат сертификат за успешно завършено обучение.

В края на своето обучение участниците разработиха няколко примерни задачи.

Споделяме ви някои от готовите им проекти.

https://pmgdimitrovgrad-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/boryana_hristova_pmgdimitrovgrad_net/EhjjZhWPquRGjbnrpmDwzDkB58TrU-cAOij3IRMsdR1jqQ?e=xJzbhA