Тренинги за социално-психологическа подкрепа на ученици

      В ПМГ „Иван Вазов“ се провеждат във всяка паралелка Тренинги за социално-психологическа подкрепа на ученици по проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, реализиран от МОН, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“    

       Учениците развиват умения за справяне със ситуацията, психологическа подкрепа и помощ, взаимопомощ и затвърждаване на практики при действия в извънредни ситуации, бедствия, аварии, тероризъм и въоръжено нападение за ученици. Обученията се провеждат от външни специалисти, служители на Пожарна безопасност и защита на населението и РУП Димитровград. Използват се психологични техники за подкрепа и усвояване на адекватно поведение, индивидуална и групова терапия за преодоляване на последствия от стрес и други травми в различни форсмажорни ситуации, които могат да възникнат при природни бедствия, аварии, тероризъм, въоръжено нападение и други извънредни събития.