Държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025г.

Важно

държавен план-прием в V клас за учебната 2024/2025г.

В ПМГ“Иван Вазов“ след втори етап на класиране и записване

1 свободно място

График на дейности по приемане на ученици за попълване на свободното място:

12.07.2024г. – подаване на заявления за свободното място

Заявления ще се приемат в ПМГ“Иван Вазов“, учителска стая от 8:00 до 16:00ч. (без прекъсване)

Необходими са Ви:

  • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезаниятасамо за ученици от друга област
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап.

(+ оригинал за сверяване)

  • Служебна бележка на ученика за НВО IV клас

12.07.2024г. след 17:00ч. – обявяване на резултатите от класирането на учениците за свободното място

Класирането ще бъде изнесено на информационното табло във фоайето на гимназията.

15.07.2024г. – записване на класирания ученик

Записването ще се осъществява в канцеларията на ПМГ“Иван Вазов“ от 8:00 до 16:00ч.

Необходими са Ви:

  • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап (оригинал за справка)