ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НA УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“