Прием в 5 клас

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

вид дейностсрок
1Подаване на документи за участие в първи етап  на класиране 24 – 25 юни 2024г. вкл.
2Обявяване на резултатите от първи етап на класиранедо 27 юни 2024г. вкл.
3Записване на класираните  ученици в училищата28 юни – 01 юли 2024г. вкл.
4Обявяване на свободните места за втори етап на класиранедо 02 юли 2024г. вкл.
5Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране03 – 04 юли 2024г. вкл.
6Обявяване на резултатите от втори етап на класиранедо 05 юли 2024г. вкл.
7Записване на класираните  ученици на втори етап на класиране08 – 09 юли 2024г. вкл.
8Попълване на свободните места след втори етап на класиране по чл.94г, ал.1, т.1 от Наредба №10 от 01.09.2016г.Съгласно срок, определен от министъра на образованието и науката
9Обявяване на свободните места след втори етап на класиране11 юли 2024г.
10Подаване на заявления за свободните места12 юли 2024г.
11Обявяване на резултатите от класирането на ученици за свободните места12 юли 2024г. след 17:00ч.
12Записване на класираните ученици15 юли 2024г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. заявление за участие в I и II етап на класиране по образец с подредени желания;

2. служебна бележка за признаване по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11  за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училищата на чужди държави;

3. копия на документите за резултатите от състезанията и/или олимпиадите – само за ученици от друга област.

ЗАЯВЛЕНИЕТО И ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ:

1. по електронен път чрез електронна платформа;

2. в училище, в което се осъществява държавен план-прием в V клас.

Подаване на документи в ПМГ „Иван Вазов“ – каб.5, I етаж

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

II. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 12 юли 2024г. следните документи:

1. заявление за записване;

2. оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование служебна бележка с резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от състезанията – само за ученици от друга област;

3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.

III. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 13 юли 2021 г следните документи:

1. заявление за кандидатстване по образец;

2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че и за учебна 2024/2025 година  ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавен план-прием на ученици  завършили IV клас.

Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането са:

  • Областен кръг на олимпиадата по математика11.02.2024г.
  • Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 21.03.2024г.
  • Пролетно математическо състезание, за учениците от IV клас 30.03.2024г.
  • Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ 08.06.2024г. – датата се променя на 01 юни 2024г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа. (заповед №РД09-1270/16.05.2024г. на МОН).

Методиката за извършване на класирането ще бъде публикувана по-късно.

*Забележка:

Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН и на сайта на гимназията.