Информация

Организация на учебния ден в ПМГ “Иван Вазов” за учебната 2023/2024г. – полудневна


1.    Начало на учебния ден – 08:00ч.

2.    Край на учебния ден

V-VII клас — 13:55 VIII-XII клас -14:30

3.    Продължителност на учебния час както следва:

V-VII клас – 40 минути VIII-XII клас – 45 минути

4.    Почивки

Между 1 и 2 час – 10 мин.

Между 2 и 3 час – 10 мин.

Между 3 и 4 час – 25 мин.

Между 4 и 5 час – 10 мин.

Между 5 и 6 час – 10 мин.

Между 6 и 7 час – 10 мин.

Часовете за организиране и провеждане на спортни дейности, които са заложени в графика се провеждат в два последователно учебни часа без почивка, съгласно чл.9, ал.6, т.4 от Наредба №10 за организация на дейностите в училищното образование и ПС №12/15.05.2023г.