Правилник

ПРАВИЛНИК ЗА
ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
При ПМГ „Иван Вазов“
Димитровград

Глава I. Общи положения

Чл.1    (1) Настоящият правилник урежда устройството, функциите, организацията и управлението на Ученическия съвет към ПМГ „Иван Вазов“ – гр. Димитроврад.
(2) Ученическото самоуправление е организирана форма на детско участие с произтичащите от това права , задължения и отговорности.
(3) Ученическото самоуправление има следните особености:
1. Представлява една от формите за организация на живота на децата.
2. Дава възможност за реализиране на определени управленски функции в рамките на делегирана власт и отговорности.
3.Възниква с появата на значима обща цел на паралелката, класа или училището, като цяло, със социална насоченост.
4. Предоставя самостоятелност на учениците при приемането и реализирането на техните цели.
5. Социализира децата чрез съпричастността им към събитията около тях и отговорността им към тези събития.
(4) Ученическото самоуправление е част от образованието, като национален приоритет, и е обвързано с предвидените в чл.3 ал2. На ЗПУО принципи:
1. ориентираност към интереса и мотивацията на детето;
2. равен достъп до ученическото самоуправление и приобщаване на всяко дете;
3. хуманизъм и толерантност;
4. съхраняване на културното многообразие;
5. иновативност и ефективност;
6. прозрачност;
7. автономия;
Чл. 2 Правилникът се прилага за всички участници в Ученическото самоуправление.

Глава II. Устройство на  Ученическия съвет. Членство
Чл. 3 Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения, относно учениците, училището и извънучебните дейности. Тези решения се представят пред ръководството на ПМГ „Иван Вазов“ и Педагогическия съвет.
Чл. 4   (1) Право на участие имат  всички ученици до 18 годишна възраст.
(2) Включва по един представител на УС на ниво паралелка от съответния клас, избран от тях, и един заместник.
(3)  Броят на участниците в УС, трябва да бъде равен на броят на класовете допълнен до нечетно число.
Чл. 5 Длъжности и мандатност в УС

 1. Председател – избира се от избира се от членовете на съвета по ред, определен  в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите
 2.  Заместник председатели – 2-ма заместник председатели, избират се от членовете на УС по ред, определен в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите.
 3. Протоколчик – избира се от избира се от членовете на съвета по ред, определен  в съответния правилник. Мандатност – 1 година, без ограничение в мандатите.
 4. Членове – всички ученици до 18 годишна възраст, включва по двама доброволци от паралелка. Членовете се избират след провеждане на избори.

Чл.5а  Условия и ред за провеждане на избори

 1. Информиране и разясняване на процедурата по избор на УС.
 2. Възможност за участие на всички ученици.
 3. Период на гласуване – при необходимост до 7 дни.
 4. Гласуването не се извършва тайно.
 5. Публично обявена комисия за отчитане на резултатите.

Чл.6 Честота на заседанията

 1. Ученическият съвет се свиква най-малко веднъж месечно от председателя. Възможни са извънредни заседания.

Глава III.  Права и задължения на членовете на Ученическия съвет

Чл.7  Права и задължения на членовете на Ученическия съвет

 1. Всеки член има право:
 2. на един глас в УС;
 3. да участва активно в управлението и работата на УС;
 4. да избира и да бъде избиран в органите на УС;
 5. да гласува, когато обсъжданите въпроси изискват това;
 6. да бъде информиран за дейността на УС;
 7. Всеки член на УС е длъжен да:
 8. да спазва УСТАВА на УС и да изпълнява решенията му;
 9. да участва активно в събранията на УС;
 10. да не използва по какъвто и да е начин УС за цели, противоречащи на УСТАВА;
 11. членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството;

Чл. 8 Права и задължения извън УС на членовете, представляващи своите класове
(1).Представителят на класа има право:

 1. да участва активно в провеждане на часа на класа.;
 2. да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител и/или педагогическия съветник, по важни за класа въпроси и възникнали проблеми;

(2).Представителя е задължен:

 1. да осигури демократичното избиране на учениците, отговарящи за различните длъжности, определени от класа, чрез явно или анонимно гласуване;
 2. да организира провеждането на избори за нов представител в края на мандата си от една година или при писмено искане на 40% от класа;
 3. да следи за правилното изпълнение на длъжностите в класа с мандат от една учебна година или временните по установения от класния ръководител график, да дава съвети и да внася корекции в изпълненито им;
 4. да представлява класа пред УС на всяко негово заседание;
 5. да уведомява класа за взетите от УС решения и информира своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на класа;
 6. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание УС, за да изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия;
 7. да защитава всеки ученик от неговия клас, при накърняване на личното му достойнство и нарушаване на човешките му права, от страна на ученик, учител, друго длъжностно лице или обслужващ персонал;

Глава IV. Съучастници в ученическото самоуправление
Чл. 9   (1) Ученици
1. Активни участници в образователния процес.
2. Участват в проектни дейности.
3. Дават мнения и предложения за училищните дейности, включително за избираемите и за факултативните учебни часове.
4. Чрез формиране на ученическо самоуправление участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност.
5.  Получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление при изразяване на мнението си по въпроси, които пряко ги засягат, както и при участие в живота на общността.
6.  Участват в училищния живот и в организационното развитие н а училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника на училището, по предложение на учениците.
(2) Учители
1. Осигуряват възможност на учениците да прилагат знанията си, да получават обратна връзка за представянето си  и за начините на подобряване на резултатите.
2. Развиване у учениците умения за вземане на решения, съпричастност, отговорност за собствените си действия, критично и самокритично мислене.
3. Възпитанието, изявата на личностния потенциал на всяко дете, съобразно индивидуалните му заложби.
(3) Класен ръководител
1. Организира различни форми на изява на учениците в и извънучебно време.
2. Разработва система за морални и материални наград.
3.Проучва мнението на учениците и родителите и го включва активно в училищните дейности.
4.Включва учениците в оформяне на външната и вътрешна училищна среда.
5.Информира учениците за взети от училището решения и им осигурява възможност за реално участие в процеса на взимане на решения.
6. Насърчава учениците за организиране на дейности за професионално ориентиране.
7.Включва ги в различни дейности за превенция на агресия и рисково поведение.
8. Договаря с учителите възможността за допълнителна подкрепа и обучение на деца, които срещат трудности.
9. Посредничи при представяне на мнения и проблеми на Ученическия съвет пред други учители и ръководството.
10. Посредничи при решаване на проблеми при конкретни ученици, изискващи намеса за външни за училището институции.
(4)  Педагогически съветник
1. Познава добри практики и методи за допълнителна подкрепа на учениците и тяхното адаптиране.
2. Проучва, открива силните страни на учениците , планира и кординира дейности с родители и учители за създаване на подкрепяща среда.
3. Познава и открива спецификите на различните групи в училищната общност и посочва общия им интерес.
4. Познава ефектни подходи за организиране на групова работа.
5. Създаване на демократични процедури за номиниране и избор на участниците във формите на ученическото самоуправление.
6. Осигурява условия за широко участие на всички ученици, като не се създават възможности за изключване по какъвто и да е признак.
7. Да осигури ресурси – информационни, пространствени, времеви.
8. Да подържа добре функционираща система, чрез която ученическия съвет събира мнения, представяна останалите ученици свършената работа и получава обратна връзка.
9. Да гарантира широки правомощия на УС.
10. Обучава членовете на УС.
11. Да гарантира, че ученическия е свързан с процедурите и процесите за взимане на решения в училището.
12. Да осигури подкрепа на ръководството и учителите за дейността на УС
(5) Педагогически съвет –  орган за управление и защита на колективните права на педагогическата колегия, има потенциала да покажа и подкрепи инициативите, породени от ученическото самоуправление в часа на класа, като създаде условия за тяхното реализиране на училищно ниво.
(6) Директорът – взаимодейства си със съвета при изготвяне на някои видове документи
1. Документи от стратегически характер – Стратегия за развитието на училището; Правилник за дейността на училището; Годишен комплексен план.
2. Документи с възпитателен характер свързани със; изграждане на позитивен организационен климат; план за действие при по превенция на тормоз и агресия; план за работа на деца в риск; комисия за противодействие на тормоза.
3. Документи с интеграционен характер; Училищен механизъм за адаптиране на ученика към училищната среда; Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи;  Училищна програма за превенция на ранното напускане на училище.
4. Документи с креативен характер – Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование; Програма за подкрепа на личностното развитие на ученика; Програма за провеждане и организиране на вътрешноинституционални форуми за изява на учениците; План на комисия за организация и провеждане на празници, тържества, концерти; План за проекти; План за извънкласни дейности.
(7) Родителите
1. Включване на родителите в осмислянето, формулирането и решаването на проблеми.
2. Организиране на срещи, в които участват родители и ученици.
(8) Местни институции, обществени медии – Търсене на съмишленици в лицето на значими фигури на местно ниво, които влияят за формиране на общественото мнение. Привличане на журналисти от местни или национални медии.

Глава V. Функции и  принципи в ученическото самоуправление.
Чл.10 (1) Функции

 1. Утвърждава формите и правилата на ученическото самоуправление в училището.
 2. Прави предложения пред директора и ПС относно начините на упражняване правата на учениците.
 3. Мотивира учениците да участват активно в процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност.
 4. Участва в изработването на правилника на училището.
 5. Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.
 6. Работи по проекти съвместно с други ученици, учители, училищно ръководство, родители.
 7. Предлага и спомага за реализирането на различни инициативи.
 8. Представя мнения пред ръководството на училището.
 9. Подпомага образователното развитие на учениците.
 10. Подпомага в процеса на наставничество на новите ученици.
 11. Допринася за развитието на училищната политика.
 12. Подпомага осъществяването на спортни и културни дейности.
 13. Подпомага или организира събития за благотворителност.
 14. Изготвя месечен информационен бюлетин.
 15. Осигурява информация за дейността на съвета на училищното ръководство.
 16. Предоставя доклад на края на учебната година за дейността на съвета.
 1. Принципи

1. Ориентиран е към интереса и мотивацията на ученика.
2. Равен достъп до ученическото самоуправление и приобщаване на всяко ученик.
3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.
4. Хуманизъм и толерантност.
5. Иновативност и ефективност.
6. Прозрачност.
7. Автономия.
8. Ангажираност.
9. Демократично провеждане на всички дейности.
10. Отстояване на законност.
11. Самостоятелност.
12. Избор и приемственост.
13. Представителство на интересите на всички деца и ученици.
Чл.11 Нормативни документи

 1. Конвенция на ООН за правата на детето – чл 9, чл.13, чл.15, чл.29.
 2. ЗПУО – чл.171, чл.92 ал2 , чл.171 ал1 т 2, 10, 11, 12 и ал.2 , чл.267 ал.2.
 3. Конституция на Република България – чл.39. чл.44. чл.57.
 4. Закон за закрила на детето.
 5. Национална стратегия за детето 2008г-2018г.
 6. Декларация за правата на човека – стр. 20.
 7. Наредба 13 от 21.09.2016г.  – обнародвана на 11.10.2016г. – чл.4 ал2 , 1л6 ал 2, т1, чл.11, ал2 , чл.17 ал1 т1, чл.17 ал2.