Правилници

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

АНЕКС към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

АНЕКС към ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО 2

Практически насоки за действия, които учители и ученици трябва да предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ

Правила за действие в случай на тормоз и насилие сред учениците

Училищна политика за противодействие на училищния тормоз

Правила за квалификационна дейност

План за сигурност за противодействие на тероризма

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА В ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

ПРАВИЛА ЗА СИГУРНОСТ ПРИ ТЪРСЕНЕ НА ДИГИТАЛНА ИНФОРМАЦИЯ И НЕЙНОТО ЕТИЧНО ИЗПОЛЗВАНЕ