Планове

ГОДИШЕН ПЛАН НА УЧИЛИЩЕТО

План за работа на училищен координационен съвет за справяне тормоза с училище

План за квалификационна дейност

План за подкрепа на личностното развитие

Годишен план за Педагогическия съвет

ПЛАН-ПРОГРАМА ЗА ДЕЙСТВИЕ 2023-2024 ГОДИНА ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА