Училищното ръководство напомня за Закона за закрила на детето

Училищното ръководство напомня на всички родители на ученици в ПМГ „Иван Вазов“ чл.8. ал.(3) от Закона за закрила на детето, а именно:

Родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след 20:00часа., ако детето не е навършило 14-годишна възраст, съответно след 22:00ч., ако детето е навършило 14г., но не е навършило 18-годишна възраст и ал.(4) – Ако родителите, попечителите или другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружат, те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов придружител на обществени места след 22:00ч., ако детето не е навършило 18-годишна възраст.