Уважаеми десетокласници, предоставяме на вниманието Ви извадки от документи, с които следва да се запознаете

Уважаеми десетокласници,

В края на 2019/2020 учебна година Ви предстои да завършите първи гимназиален етап и да изберете третия и четвъртия профилиращ предмет за втория гимназиален етап. Изборът на профилиращи предмети е много важен с оглед бъдещата Ви реализация. Във връзка с въпросите, които вълнуват Вас и Вашите родители, и за да подпомогне осъществяването на този избор, ръководството на гимназията стартира информационна кампания.

Предоставяме на вниманието Ви извадки от документи, с които следва да се запознаете (пълният текст на нормативните документи можете да намерите в сайта на МОН):

1. Писмо с № 9105-424/28.11.2019 год. на МОН.

2. ЗПУО – извадка.

3. Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

4. Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – извадка.