СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ

Уважаеми родители,
Информираме Ви, че и за новата 2020/2021 учебна година ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавеният план-прием на ученици завършили IV клас.

Право на участие в приема в V клас имат ученици, които успешно са завършили началния етап на основно образование, явили са се на националното външно оценяване в IV клас и са участвали във включени в календара на МОН:
1. олимпиада на областно ниво и поне едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки, или
2. поне две състезания в областта на математиката и/или на природните науки.
Състезанията в които участва ученикът, не може да бъдат срещу заплащане на такса или дарение.

Учениците се класират от гимназията въз основа на:
1. резултата от националното външно оценяване по математика;
2. средноаритметичната стойност от превърнатите по скала в точки в съответствие с ДОС за оценяването на резултатите от обучението на учениците оценки от удостоверението за завършен начален етап на основно образование по учебните предмети, изучавани в IV клас, в раздел А от учебния план, а за учениците от училища на чужда държава, оценките от служебната бележка за признаването по чл. 110, ал. 2 от Наредба No 11 от 1 септември 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците;
3. резултатите от най-малко:
а) една олимпиада на областно ниво и едно състезание, които са в областта на математиката и/или на природните науки или
б) две състезания в областта на математиката и/или на природните наук.

Състезания включени в календара на МОН
за класиране в ПМГ“Иван Вазов“ за учебната 2020-2021:

Областен кръг на олимпиадата по математика – 01.02.2020 г.
Математическо състезание „Европейско кенгуру“ – 19.03.2020 г.
Пролетни математически състезания, за IV клас – 28.03.2020 г.
Математическо състезание за ученици от IV клас „Млади таланти“ -09.05.2020 г.
Методиката за извършване на класирането, различната тежест на резултатите от състезанията и/или областен кръг на олимпиадата и критериите ще бъдат публикувани по-късно.