Подаване на заявления за допускане до ДЗИ

Съгласно заповед №РД 09-2046/28.08.2023г. на МОН подаването на заявления за допускане до ДЗИ е в периода 06.02.2024-21.02.2024г.