ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

1. Организация на учебния ден в ПМГ “Иван Вазов” за учебната 2021/2022г. – полудневна.
2. Начало на учебния ден – 08:00ч.
3. Край на учебния ден – 14:30ч.
4. Продължителност на учебния час – 45 минути
5. Почивки
Между 1 и 2 час – 10 мин.
Между 2 и 3 час – 10 мин.
Между 3 и 4 час – 25 мин.
Между 4 и 5 час – 10 мин.
Между 5 и 6 час – 10 мин.
Между 6 и 7 час – 10 мин.

Часовете за организиране и провеждане на спортни дейности, които са заложени в графика да се
провеждат в два последователно учебни часа без почивка, съгласно чл.9, ал.6, т.4 от Наредба
№10 за организация на дейностите в училищното образование и ПС №12/15.05.2021г. Часовете
по информатика (разширена и профилирана подготовка), ИТ (разширена и профилирана
подготовка), учебна практика и теория на професията да се провеждат в два последователни
учебни часа без почивка между тях с решение на ПС №17/14.09.2021г.

организация на учебния ден