Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за учениците от IV клас (2019)

Уважаеми ученици, родители,
на 18 май 2019 година (събота) от 9:00ч. ще се проведе Национално математическо състезание „Откриване на млади таланти“ за ученици от ІV клас.

Участниците от община Димитровград се явяват на състезанието в ПМГ„Иван Вазов”- Димитровград.
Родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава в канцеларията на ПМГ “Иван Вазов“, гр. Димитровград, от 8:00 до 16:30ч за периода от 10.05.2019г. до 16.05.2019г. заявление за участие както и декларация за съгласие за публикуване на:
1. резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);
2. снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.
При липса на изрично подадено такова съгласие, горепосочените данни и резултати от състезанието ще бъдат публично обявявани с идентификационен код (входящия номер от заявлението за участие в състезанието).
Участниците е необходимо да бъдат в ПМГ „Иван Вазов“ най-късно до 08:30 часа на 18.05.2019г.

За участието в състезанието не се събира такса правоучастие.
Резултатите важат за прием в 5 клас съгласно критериите, определени от ПМГ „Иван Вазов“.