МЕРКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРИ РАБОТА

УТВЪРДИЛ:
/Валентина Делчева – Директор/

със Заповед № 418/15.12.2021 г.

МЕРКИ И ОРГАНИЗАЦИЯ
ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ В УСЛОВИЯ НА ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА ПРИ РАБОТА,
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА В ПМГ “ИВАН ВАЗОВ“, ГР. ДИМИТРОВГРАД

Във връзка с продължаващата извънредна епидемична обстановка, обусловена от разпространението на Covid – 19 и дадените насоки от МОН за обучение и действия на извънредна епидемична обстановка в училищата, водени от убеждението, че обучението в реална класна стая и прякото взаимодействие с учителите е най-добрата и незаменима алтернатива на обучение, с идеята да направим училището с максимално рискова среда.
В ПМГ „Иван Вазов“ се предприемат следните противоепидемични мерки и организация за намаляване на рисковете от инфекция, а именно:
I. Със Заповед на Директора на ПМГ „Иван Вазов“ № 1560/01.09.2021г. е създадена училищна комисия, отговорна за организацията и спазването на правилата във връзка с епидемията.

II. ПМГ „Иван Вазов“ през учебната 2021/2022г. въвежда следните мерки и организация при провеждане на учебния процес:
1. Учебните занятия ще се провеждат на една смяна.
2. Задължително използване на дезинфектант за ръце, при влизане на входа на училището, както и в кабинетите и коридорите при необходимост.
3. Носенето на защитна маска за лице в общите закрити части, класни стаи, лаборатории и ФВС на училището е задължително.
4. Изключение от изискването за носене на защитни маски за лице се допуска в следните случаи:
– В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5м;
– За ученици, при които има установена невъзможност за придържане на защитна маска и със становище от личен лекар, удостоверяващо това;
5. Ще има изградена кабинетна система, при което учителите се местят, а учениците – не. Учениците нямат право да посещават други класни стаи.
6. Ограничено използване на кабинети, лаборатории и физкултурен салон – само при липса на други възможности за осъществяване на обучението по съответния учебен предмет.
7. Учениците ще се обучават в класната си стая, с изключение на часовете по Информатика, Информационни технологии и Физическо възпитание и спорт.
8. С оглед на здравословното развитие на учениците, часовете по ФВС ще се провеждат максимално навън. При неблагоприятни метрологични условия физкултурният салон ще се използва само от една паралелка по време на час. При провеждане на часове по ФВС на две паралелки по едно и също време: първият час едната паралелка ще е във физкултурния салон, а втората паралелка ще провежда занятията в класната стая, втория час се разменят, след направена дезинфекция от чистач – хигиенист.
9. Занимание по интереси – всеки клуб ще има собствена учебна стая по график.
10. В седмичното разписание часовете по Информатика, Информационни технологии и Физическо възпитание и спорт, ще бъдат сдвоени часовете, с цел част от учениците да излизат по-рано в междучасие и да не се получава струпване, както и за извършване на дезинфекция на кабинета след проведения час.
11. Осигуряване на физическо разстояние между учителя и местата на учениците, в т.ч и препоръчителна дистанция от 1,5 метра по време на обучението, където е приложимо.
12. Учителите трябва да преподават от катедрата и да не влизат в близък контакт с учениците.

III. Въвежда се следната организация за достъп и движение в сградата:
1. Ще се използват и двата входа на училището, съгласно „План посоката на движение по стълбища и коридори“.
2. Учениците ще влизат в класните стаи по предварително указана посока на движение, като се използват и трите стълбища на сградата, съгласно „План посоката на движение по стълбища и коридори“ и поставените обозначителни табели.
3. Вратите на входовете ще стоят широко отворени, осигурявайки проветривост на сградата и по-малък контакт с повърхности, когато метрологичните условия позволяват това
4. Със заповед на Директора се определят дежурни учители, които освен за реда, съблюдават и за спазването на противоепидемичните мерки в училището.
– Дежурните учители на I етаж осигуряват защитни маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи, при влизане на входа.
5. Достъпът на външни лица в двора и сградата на училището е забранен, ако служебно не са свързани с дейността на образователната институция.
6. Достъпа на външни лица в сградата на училището се контролира от охраната. Отбелязва се в специална книга при кого отива. Служителят на охраната информира ръководството и след това се разрешава достъп при спазване на задължителните противоепидемични мерки и използването на лични предпазни средства- маска и дезинфекция.
7. Родителите изчакват учениците, пред входа на училището.
8. Ползването на беседката, пейките и спортните съоръжения от външни лица е забранено.

IV. Мерки за хигиена и дезинфекция в ПМГ „Иван Вазов“
1. На входовете и по коридорите в сградата на училището са поставени дозатори с дезинфектант за ръце.
2. Всекидневно двукратно почистване и дезинфекция на всички критичните точки, включително и дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, парапети, уреди и екрани от чистач – хигиенист, съгласно „Графика за почистване и дезинфекция“.
3. При наличие на потвърден случай на COVID – 19 – от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.
4. Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения от чистач – хигиенист , съгласно „Графика за почистване и дезинфекция“. Своевременно осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръце или автоматичен сешоар и тоалетна хартия.
5. Поставяне на дезинфектант за ръце на входовете на училището, в коридорите, в класните стаи, лаборатории и ФВС.
6. Организиране на хигиенните и дезинфекционни дейности и правилно приготвяне на дезинфекционните разтвори съвместно с медицинското лице в училището и указанията на РЗИ
7. Дезинфекция на кабинетите, физкултурния салон, лаборатории, мишки и клавиатури през всяко междучасие от чистач – хигиенист.
8. Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час.
9. След проведен час по Информатика, ИТ и ФВС от съответния клас, ще се извършва дезинфекция, като следва:
– В кабинетите по Информатика и ИТ всеки ученик и преподавател е задължен да дезинфекцира периферията на PC и работното си място с предоставени дезинфектанти от училището. Дезинфекцията на пода ще се извършва от чистач-хигиенист, съгласно утвърдения график за почистване.
– Дезинфекцията във физкултурния салон ще се извършва от чистач-хигиенист, съгласно утвърдения график за почистване, след проведения час.
10. Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по често в съответствие от метрологичните условия от учителя за часа.
11. Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс, осигурена от фирмата превозвач.
12. Не се допуска споделяне между учениците на лични вещи, храни и напитки.
13. Храненето в сградата е забранено. Учениците могат да се хранят в класните стаи, когато метеорологичните условия не позволяват това.
14. Намаляване на ненужни предмети в коридорите и класните стаи.
15. Библиотеката:
– Използването на ресурси в училищната библиотека, ще се извършва с предварителна онлайн заявка на e-mail: biblioteka_pmg_vazov@abv.bg
– Влизането в библиотеката да е на не-повече от двама ученици и да спазват физическа дистанция от 1,5м.
16.За отделяне на лицата със съмнения за инфекция с Covid – 19 се използва „Стая за изчакване“ до медицинския кабинет на I- етаж.

V. Лични предпазни средства
1. Носенето на защитна маска за лице в общите закрити части, класни стаи и ФВС на училището е задължително.
– Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните родители, два на брой за деня.
– Училището осигурява защитни маски за лице в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи, при влизане на входа в училището от дежурният учител на I етаж.
– ПМГ „Иван Вазов“ осигурява еднократно защитна маска на персонала за учебната година.
2. Забранява се външни лица без маски да влизат в сградата на училището.

VI. Определяне на правила за комуникация с родители в условия на извънредна епидемична обстановка

1. Комуникацията между учители, родители и ръководство ще се осъществява в дистанционно (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация, да се спазват утвърдените противоепидемични мерки.
2. Родителските срещи ще се провеждат в електронна среда.
3. Извършва се уведомяване на родителите чрез електронни съобщения в електронния дневник или на сайта на училището за предприетите мерки и правила за учебната година, веднъж седмично за епидемичната обстановка в училището, при наличие на болен от Covid – 19 или при промяна на мерките.

VII. Мерки за информираност с цел превенция от заразяване с Covid-19
1. Длъжностно лице инструктира и запознава учителите и служители на институцията с утвърдените „Мерки и организация за намаляване на рисковете в извънредна епидемична обстановка при работа в ПМГ „Иван Вазов“ през учебната 2021-2022г.“.
2. Поставяне на видно място на информационни материали за правилна хигиена, спазване на физическа дистанция, носене на защитни маски.
3. Поставяне на видно място „Плана за посоката на движение по стълбища и коридори“
4. Класните ръководители запознават учениците с „Плана за посоката на движение по стълбища и коридори“.

VIII. Информираност на родители и общността

Промените в седмичното разписание, направени поради преминаване в обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС), графикът за ротация на паралелките (преминаване от и към ОРЕС) и информацията за брой болни от COVID – 19 ученици и учители, карантинирани паралелки и учители следва да се публикуват своевременно на сайта на всяко училище. Информацията може да се
предоставя също и по предварително оповестен начин – чрез съобщения, чрез електронен дневник, електронни приложения и/или електронна поща.

IX. Задължителни здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на Covid -19 в училище
1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария, загуба на вкус и обоняние и др.):
– Ученикът се отделя незабавно в предназначеното за такъв случай място при осигурено наблюдение, докато не се прибере у дома;
– На ученика се поставя маска с размер, подходящ за възрастта;
– Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците, като се изисква да отведат ученика при съобразяване с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност);
– На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да избягват физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за COVID-19;
– След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция;
– Организира се стриктно спазване на превантивните и ограничителните мерки за останалите ученици;
– Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

2. В случай на положителен резултат за COVID-19 на ученик:
– Родителите следва да информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика, в съответствие с указанията на РЗИ.
– В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват карантиниране на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище в зависимост от указанията на РЗИ.
– За идентифициране на контактните лица и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпорежда Регионалната здравна инспекция (РЗИ). Директорът на съответното училище спазва предписанията на РЗИ.
– Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната РЗИ в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10- дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
o Ученици от същата паралелка;
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни), съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
– Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
– Всички контактни лица се информират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ. При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 10-те дни на карантината на детето и още 10 дни след тази карантина. При поява на симптоми при членовете на домакинството се уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми. (С оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата е възможно заразяване на възрастни в домакинствата).
– След излизане на заразения ученик и съучениците му от училището се извършват продължително проветряване, влажно почистване икрайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията могат да се използват за учебни занятия.
– Осигурява се психологическа подкрепа при заявено желание, като формата може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

3. При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, стомашно разстройство и др.):
– Лицето незабавно се отделя в предназначеното за такъв случай място с поставена маска;
– Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. решение дали да се направи тест – PCR или бърз антигенен тест;
– При положителен тест лицето е длъжно да информира директора за здравословното си състояние след преглед или направена консултация;
– След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция с биоцид с вирусоцидно действие при спазване на изискванията за дезинфекция.

4. В случай на положителен резултат за COVID-19 на служител:
– Лицето информира директора на училището. Той незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска от разпространение на инфекцията в училището и в семейството. В зависимост от това се предприемат най-адекватните мерки за изолация в конкретния случай.
– Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с учителите и учениците, които са били в контакт с лицето в съответствие с указанията на РЗИ.
– Идентифицирането на контактните лица, както и мерките, които следва да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ. Директорът на съответното училище изпълнява предписанията на РЗИ.
– В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките могат да включват затваряне на една или няколко паралелки или на цялото училище.
– Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 10-дневна карантина се поставят лица след извършена оценка на риска и определени като високорискови контактни:
o Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен
ръководител;
o Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното
лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори
и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ;
o Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на
разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути общо за 24 часа (дори и да не са последователни) съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
– Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от 48 часа преди и до 14 дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от 48 часа преди и до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR или чрез бърз антигенен тест съгласно дефиниция, определена със заповед на МЗ.
– Всички контактни лица се информират от РЗИ за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
– След като заразеното лице напусне училището, се извършват продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения могат да се използват за учебни занятия или други цели.
– Осигурява се психологическа подкрепа по желание, като формата ѝ може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

X. Присъствен образователен процес в ПМГ „Иван Вазов“ с достигната 14-дневна заболеваемост над 250 на 100 000 население в Община Димитровград
1. Присъствен образователен процес в ПМГ „Иван Вазов“ може да се проведе при осигурено необходимо количество неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID-19, включени в Общия списък на взаимно признати бързи антигенни тестове за COVID-19 на Комисията за здравна сигурност на ЕС. Тестовете се осигуряват със средства от държавния бюджет.
2. При наличие на най-малко 30% от учениците в паралелката с изразено съгласие за провеждане в училище, веднъж седмично на изследване за доказване на COVID – 19, чрез неинвазивен бърз антигенен тест и/или с валиден документ за ваксинация, проболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.
3. Съгласието по т. 2 от раздел X за малолетните ученици (до навършване на 14 г.) се изразява от техните родители, а за непълнолетните ученици (след навършване на 14 г. до навършване на 18 г.) – от тях и техните родители.
4. Педагогическият и непедагогическият персонал работи присъствено само при наличие на валиден документ за ваксинация, проболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване или при задължително изследване два пъти седмично на място в училището, с неинвазивен бърз антигенен тест за COVID-19, осигурен от ПМГ „Иван Вазов“.
5. Възстановяването на присъствен образователен процес, когато в училището не са осигурени достатъчно количество неинвазивни бързи антигенни тестове за всички ученици за изследване на COVID-19, се извършва приоритетно в следната последователност:
а) за учениците в началния етап (I-IV клас) ;
б) за учениците в прогимназиален етап (V-VII клас) и XII клас;
в) за учениците от VIII до XI клас.

6. Присъствен образователен процес е възможен и без тестване в следните случаи:

а) Не е изпълнено условията на т. 1 на раздел X, обучението се осъществява за
50% от паралелките в училището по график за ротация, утвърден от министъра на образованието и науката.
б) Най-малко 50% от учениците в паралелката разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването. Присъственото обучение е само за учениците с валидни документи.
в) При провеждане на индивидуални дейности, за които е обективно невъзможно провеждането от разстояние в електронна среда – индивидуални часове, консултации, индивидуални писмени или практически изпитвания за текуща оценка, изпити в процеса на обучение – за оформяне на срочна оценка, приравнителни изпити, за промяна на оценката, за изпити за валидиране на компетентности, придобити чрез неформално и информално учене, индивидуални дейности за подкрепа за личностно развитие. Индивидуалните дейности се провеждат, като не се допуска едновременно присъствие в училището и смесване на ученици, за които се осъществява присъствен образователен процес при условията на т. 1 на раздел X, и ученици, които присъстват в училището за провеждане на индивидуални дейности.
7. Присъственото провеждане на групови дейности в училищна среда – дейности от целодневната организация на учебния ден, групови дейности за подкрепа за личностно развитие, олимпиади и състезания и др. се извършва, без да се допуска смесване на ученици от различни паралелки, освен ако в училището е създадена необходимата организация за провеждане на изследване за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на учениците и на педагогическия и непедагогическия персонал или ако те притежават валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.
8. Физкултурния салон може да се използва, само когато учебния процес се провежда при условие на т. 1 от раздел X.
9. В библиотеката се допускат само ученици, за които се провежда присъствено обучение.
10. Изследването на учениците се извършва в училището, веднъж седмично в началото на първия учебния ден за съответната седмица. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първия ден, в който посещава присъствено училище. Учениците, които разполагат с валидни документи за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лабораторно изследване, може да не бъдат изследвани.
11. Организация при провеждане на изследване на учениците за COVID -19 един път седмично (понеделник) с неинвазивни антигенни тестове на учениците от ПМГ „Иван Вазов“.
11.1. Изследването се провежда в класната стая на съответния клас, от 7,45 ч. до 8,15 ч. преди започване на първият учебен час. Ученик, който отсъства в дните на изследване, се изследва в първият ден за съответната седмица в кабинета на медицинското лице от 7,30 часа до 7,55 часа.
11.2. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата.
11.3. Учениците задължително носят маски по време на изследването в училище, освен в момента на вземане на пробата.
11.4. Със заповед се определят отговорни лица за провеждане на изследванията на учениците.
11.5. При наличие на един или повече симптом на ученик (повишена телесна температура, кашлица, задух, болки в гърлото и др.), както и при положителен резултат от приложен в училището неинвазивен бърз антигенен тест за COVID -19 се прилага Протокол 1 от НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА.
11.6. В случай на положителен резултат от изследване в лабораторни условия за COVID-19 при служител се прилага Протокол 2 от НАСОКИ ЗА ОБУЧЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА В УЧИЛИЩАТА.
11.7. График на учебния процес в деня на изследването (понеделник):
От 7,45 ч. до 8,15 ч. – изследване с неинвазивни антигенни тестове на учениците по класни стаи.
1 час – 8:15 – 9:00 часа
Междучасие – 5 мин.
2 час – 9:05 – 9:50 часа
Междучасие – 5 мин.
3 час – 09:55 – 10:40 часа
Голямо междучасие – 20 мин.
4 час – 11:00 – 11:45 часа
Междучасие – 10 мин.
5 час – 11:55 – 12:40 часа
Междучасие – 10 мин.
6 час – 12:50 – 13:35 часа
Междучасие – 10 мин.
7 час – 13:45 – 14:30 часа
11.8. По време на изследването в класната стая могат да присъстват само учениците и лицата, пряко ангажирани с процеса на изследване.
11.9. След пробовземане учениците извършват задължителна хигиена на ръцете чрез измиване с топла вода и сапун или чрез дезинфекция на ръцете. Повърхностите (маси, чинове, катедри и др.) върху които се е провело изследване, се почистват задължително чрез дезинфекция, помещенията се проветряват от чистач-хигиенист.
12. В случаите когато присъственото обучение се възобновява в дни, различни от понеделник, изследване се извършва в първия присъствен ден от седмицата.
13. След приключване на изследването:
o Отговорните лица предават на касиер-домакин останали тестове и/или дефектните, ако има такива;
o Отговорните лица докладват на Директора и/или Зам.-директорите за отчетените резултати;
o Чистач- хигиенистите в училище извършват дезинфекция на плотовете в класните стаи.
14. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат от изследването се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят от чистач-хигиенист, отговарящ за етажа.
15. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутия за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем до 10 литра от чистач- хигиенистите в училище. Кутиите се съхраняват в складово помещение до здравния кабинет, до което има достъп само здравния служител. В края на кампанията за изследване на учениците с неинвазивни бързи антигенни тестове за COVID – 19 запълнените и затворени кутии се предават от лицето определено със заповед в РЗИ – Хасково.
16. Дежурните учители в деня на изследването са в 7,30 часа на местата, за които отговарят.
17. Учениците задължително носят маски по време на изследването в училището, освен в момента на вземане на пробата.
18. Организация при провеждане на изследване на педагогическия и непедагогическия персонал за COVID -19 два пъти седмично (понеделник и четвъртък) с неинвазивни антигенни тестове на учениците от ПМГ „Иван Вазов“.
18.1. Медицинското лице в училище извършва два пъти седмично изследване с неинвазивни бързи антигенни тестове на педагогически и непедагогическия персонал (понеделник и четвъртък). Лицата, които отсъстват в дните на изследването, се изследват в първия работен ден.
18.2. Изследването се извършва е в здравния кабинет.
18.3. Използваните тестове с отчетен отрицателен резултат от изследването се събират в плътни чували/торби за смет, които се завързват и се изхвърлят от хигиенист, отговарящ за етаж I.
19. Използваните тестове с отчетен положителен резултат се събират отделно, в кутия за изгаряне на опасни отпадъци, за еднократна употреба с обем до 10 литра. Кутиите се съхраняват в складово помещение до здравния кабинет, до което има достъп само здравния служител.
20. Запълнените и затворени кутии, съдържащи тестове с отчетен положителен резултат, се предават от мед. Лице, в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ).
21. Охраната на училището – не допуска в сградата външни лица без наличие на валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или отрицателен резултат от лаборатория на охраната на училището.
Директора на ПМГ „Иван Вазов“ създава организация и осъществява контрол за своевременно отразяване на информацията в базата данни „Карантина“ на МОН.