Лекции на доц. Николова и доц. Димчева

През изминалата седмица учениците от 11.б клас от профил „Природни науки“ изслушаха две лекции на доц. Николова и доц. Димчева, преподаватели от ПУ „Паисий Хилендарски“. Учениците се запознаха с Електронни ефекти-индукционен и мезомерен, разпределение на електронната плътност и поляризация на химичните връзки,видовете спрежение и ориентация на заместителите според електронните ефекти – Сорбция – същността на процесите – адсорбция и абсорбция, основни видове и практическо приложение.