Информация за сроковете, процедурите и утвърдения държавен план-прием

Уважаеми родители,

Информация за сроковете, процедурите и утвърдения държавен план-прием можете да намерите в раздел „Прием“ на сайта на РУО –Хасково, както и в приложената към това писмо презентация. Предвид епидемиологичната обстановка е препоръчително да се подават заявления за първо класиране онлайн.
В рамките на работното време от 08:00ч. – 16:00ч. от 03.07 до 07.07.2020 г., в ПМГ „Иван Вазов“ можете да подадете заявления онлайн.

Процедурата по подаване на документи е максимално опростена и включва:

Влизане в платформата https://priem.mon.bg с входящия номер и паролата от служебната бележка на ученика, издадена от училището;
Избиране на поредността на желанията от страницата „Желания“. Други данни не се въвеждат, тъй като оценките от НВО и от свидетелството за завършено основно образование се намират в платформата. Няма ограничения относно броя на въвежданите желания, като системата следи да не допуска дублиране на паралелки;
Ако избраната паралелка е професионална, за нея се изисква медицинско свидетелство. Медицинското свидетелство се сканира и се прикачва чрез бутон „Прикачване на медицинско свидетелство (PDF)“, като системата изисква файлът да е във формат PDF и да не е по-голям от 2 MB. Едно медицинско свидетелство се отнася за неограничен брой избрани професионални паралелки;
След въвеждането на желанията се кликва върху бутон „Подаване“. Визуализира се бланка на „Декларация за съгласие“, в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, както и телефон и e-mail за връзка;
След потвърждаване на заявлението, системата генерира уникален номер и визуализира списък с желанията.

Подробни разяснения за родителите за онлайн подаване на заявления за първо класиране ще бъдат публикувани и на сайта на РУО – Хасково.

Осигурена е възможност за подаване на заявления и на хартиен носител в училище-гнездо – ОУ „Пенчо Славейков“. Само в краен случай, както и в събота и неделя (04.07 и 05.07.2020 г.), поради затрудненията, които произтичат от необходимостта да се съблюдават всички противоепидемиологични мерки в съответствие с актуалните заповеди на министъра на здравеопазването може да използвате тази възможност.