Информация за седмокласниците и техните родители относно участие в първи етап на класиране след завършен VII клас

Уважаеми родители,

Резултатите от изпитите от НВО са обявени на електронната страница https://priem.mon.bg Всеки ученик има достъп до нея с входящия си номер и уникалния идентификационен код, вписани в служебната бележка, издадена от училището. В периода 05.07 – 07.07.2021 г. се подават заявления за участие в първи етап на класирането за профили и професии по утвърдения държавен план-прием.

Подаването на заявление за участие в първи етап на класиране за приемане в VІІІ клас за учебната 2021/2022 г. се извършва онлайн на същата платформа, на която виждате оценките си от изпитите за НВО https://priem.mon.bg В случай, че нямате техническа възможност да подадете заявление онлайн, можете да се обърнете към училището, в което завършвате седми клас, за да ви бъде оказана помощ. Всяко училище, в което се провежда обучение в седми клас ще има оборудвано помещение, в което можете в рамките на работното време на училището да получите помощ и технически средства за участие в първо класиране не по-късно от 07.07.2021 г.

За да подадете самостоятелно онлайн заявление за първо класиране, следвайте следните стъпки:

– влезте в електронната система за кандидатстване https://priem.mon.bg с входящ номер и код за достъп, които ще намерите в служебната бележка за допускане до изпитите;

– въвеждането на желанията се осъществява в раздел „Желания“, като избирате последователността на желаните профили или професии. Няма ограничения в броя на желанията. Можете предварително да прегледате утвърдените паралелки в раздел „План-прием“; – ако кандидатствате за професионални паралелки, прикачвате и сканирано медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар, като натиснете бутон „Прикачване на медицинско свидетелство (PDF)“. Ако не бъде прикачено медицинско свидетелство, желанието на ученика ще бъде зачетено и с него ще може да участва в класирането, но ако не го представи при записването – ученикът губи мястото си в класирането.

– за да се потвърди електронното подаване на заявлението, се натиска бутон „Подаване“, след което в отделен прозорец излиза декларация за съгласие на родителя, в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, както и телефон за връзка.

Ако нямате възможност да кандидатствате онлайн от дома си или от училището, в което завършвате седми клас, можете да го направите на хартиен носител в училище-гнездо, посочено по-долу, при строго съблюдаване на изискванията, посочени в заповедите на министъра на здравеопазването. Поради сложната епидемиологична обстановка, подаването на заявления на хартиен носител трябва да става само при невъзможност да използвате възможностите за онлайн кандидатстване.

Центрове за подаване на документи на хартиен носител за участие в І и ІІІ етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас на територията на област Хасково са:

ЦПЛР – Обединени ученически общежития – гр. Хасково (до автогарата);

ОУ „П. Славейков”- гр. Димитровград;

ОУ „Ив. Вазов” – гр. Свиленград;

ОУ „Ив. Вазов” – гр. Харманли;

СУ „Д-р П. Берон” – гр. Тополовград;

СУ „Хр. Ботев” – гр. Ивайловград;

СУ „Св. Кл. Охридски” – гр. Симеоновград;

СУ „Ж. Терпешев” – гр. Любимец;

СУ „Д. Маджаров” – гр. Маджарово;

СУ „Св. Кл. Охридски” – с. Стамболово, общ. Стамболово;

СУ „ Проф. д-р Ас. Златаров” – с. Минерални бани, общ. Минерални бани;

СУ „Хр. Ботев” – с. Караманици, община Минерални бани. Работно време на комисиите: от 08.30 до 17.00 часа. Списъците с приетите ученици на първо класиране се обявяват до 13.07.2021 г.