Държавен план-прием в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г

Важно
Държавен план-прием в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2021/2022г

Необходими документи за участие в държавния план-прием на учениците, успешно завършили VII клас :

• заявление за участие в класиране по образец с подредени желания (онлайн);

• копие на свидетелство за завършено основно образование – за ученици от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването (оригинал за сверяване);

• медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – за кандидатстващите за професия «Приложен програмист»;

• копие от служебна бележка от участието в национален или в областен кръг на олимпиади и/или от състезания от календара на МОН по учебни предмети по чл. 57, ал. 2, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната учебна година – за ученици от училища от друга област;

• документ, издаден от министъра на образованието и науката, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или трето място на националния кръг в VII клас на олимпиадата по български език и литература, по математика и/или по допълнителните учебни предмети по чл. 57, ал. 1, т. 1, за които се провежда национално външно оценяване в съответната учебна година;

• копие на удостоверението за признато основно образование – за учениците от училища в чужди държави по чл. 55, ал. 2.