Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020г.

Важно
Държавен план-прием в V клас
В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2019/2020г.

 • Прием на документи за участие в класирането
  срок:
  от 03.06.2019г до 07.06.2019г. в каб.5, етаж 1 на гимназията от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
  необходими документи:
 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
 • Резултати от класиране на учениците – до 16:30ч. на 13.06.2019г.
  На 14.06.2019г. в канцеларията на ПМГ могат да се получат служебни бележки за издаване на удостоверение за преместване
 • Записване на класираните ученици
  срок:18, 20 и 21.06.2019г. в каб.5, етаж 1 на гимназията от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
 • необходими документи:

 • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
 • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
 • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
 • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)
 • Удостоверение за преместване от училището в което се е обучавал ученикът
 • (удостоверението се получава по служебен път от училищетов което ученикът се е обучавал, след подадено заявление от родителя ,съпътствано със служебна бележка от ПМГ, че ученикът е класиран за държавен план-прием в V клас)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи !

На 21.06.2019г. след 17:30ч. оповестяване на интернет страницата на гимназията на броя на незаетите места.
На 26.06.2019г. записване следващите по низходящ ред ученици
според броя на незаетите места.