Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

Държавен план-прием в V клас В ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2022/2023г.

  • Прием на документи за участие в класиране

срок:от 01.07.2022г. до 05.07.2022г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.4, 1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)

необходими документи:

  • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).
  • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. ( копие + оригинал за сверяване)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията ( копие + оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област
  • Резултати от класиране на ученицитеслед 17:30ч. на 07.07.2022г.
  • Записване на класираните ученици

срок:на 08.07.2022г. и 11.07.2022г. в ПМГ“Иван Вазов“- каб.5,
1 етаж, от 9:00 до 17:00 (без прекъсване)
x
необходими документи:

  • Заявление за записване по образец ( получава се в ПМГ).
  • Удостоверение за завършен начален етап (оригинал), съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави. (оригинал)
  • Служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (оригинал) – само за ученици от друга област
  • Копие от акт за раждане (оригиналът се носи за сверяване)

Ако се пропусне срока за записване мястото се губи!

До 12.07.2022г. уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места
На 14.07.2022г. записване следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места.
До 14.07.2022г. подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование