ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


вид дейност

срок

1

подаване на документи за участие в  класиране

08.07 до 10.07.2020г.

2

класиране на учениците, подали документи 

13 – 14.07.2020г.

3

обявяване на информацията с резултатите от класирането  на учениците

14.07.2020г. след 17:30ч.

4

записване на класираните  ученици

15 – 17.07.2020 г.

5

оповестяване  на интернет страницата на училището  броя на незаетите места

17.07.2020 г. след 17,30 ч.

6

уведомяване на следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места

до 21.07.2020 г.

7

записване на  следващите по низходящ ред ученици според броя на незаетите места 

23.07.2020г.  до 17:30 ч.

8

Подаване на документи от ученици отговарящи на условията по чл.73 и ползващи правото си по чл.77, ал.2, т.1 и т.2 от Наредба №10 от 01.09.2016г. за организация на дейностите в училищното образование

до 28.07.2020г.

Работно място на комисията: ПМГ „Иван Вазов“ – каб.5, I етаж
Работно време: от 9:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

I. ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от Състезанието „Математика за всеки“ – само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;

II. Ученици-близнаци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 1 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 28 юли 2020 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. резултатите от Областния кръг на олимпиадата по математика и/или от Състезанието „Математика за всеки“ – само за ученици от друга област;
3. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
4. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.
III. Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл. 73, ал. 1 и ползващи правото си по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование, следва да подадат до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 28 юли 2020 г. следните документи:
1. заявление за кандидатстване по образец;
2. удостоверение за завършен начален етап на основно образование;
3. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл. 77, ал. 2, т. 2 от Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование само за сверяване от член на комисията, който приема документите.