Прием в 8 клас

З А П О В Е Д № РД09-2045/ 28.08.2023 г. На основание чл. 25, ал. 4 от Закона за администрацията, чл. 54, ал. 2 и чл. 83, ал. 3 от Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с организацията на дейностите по приемане на ученици след основно образование в VIII клас на места по държавен план-прием и на учениците от обединените училища след завършен първи гимназиален етап в XI клас на места по допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища за учебната 2024 – 2025 година при спазване на изискванията на чл. 66, ал. 1 и 2 от Административнопроцесуалния кодекс


Записване на приетите ученици

на първи етап на класиране в прием в VIII клас

15.07 – 17.07.2024г. от 08:00 до 17:00 ч.

В КАБ.5, ПЪРВИ ЕТАЖ

Необходими документи:

 1. Заявление по образец (от училището)
 2. Свидетелство за основно образование (оригинал)
 3. За професия „Приложен програмист“ – медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика (оригинал)

ЗА ВАС ОСМОКЛАСНИЦИ!!! ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ В ПМГ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Документите за участие в първи етап на класиране се подават от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г.

При подаването е необходимо да се представи:

 1. Служебна бележка от НВО, съдържаща входящ номер и код за достъп на ученика до системата.
 2. Медицинско свидетелство от личен лекар за подаване в професия „Приложен програмист“.
 3. Свидетелство за основно образование.

Центърът за подаване на документи на хартиен носител за участие в І, ІІІ и IV етап на класиране за прием на ученици, кандидатстващи след завършен VІІ клас на територията на община Димитровград е – ОУ „Пенчо Славейков“.

Документи може да се подават от 08.07.2024 г. до 10.07.2024 г. от 8.00 до 16.00 ч. и в ПМГ “Иван Вазов“, каб.30, етаж ВТОРИ.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ >>ТУК<<


Уважаеми ученици и родители,

Уведомяваме Ви, че от 8 до 10 юли 2024г. се подават документи за участие в ПЪРВО класиране за прием в 8. клас. Училището, определено със Заповед №З-1278/14.06.2024г. на Началника на РУО е ОУ „Пенчо Славейков“. В него се подават документи само от ученици и родители, срещащи затруднения поради обективни причини (липса на компютър, липса на интернет, недостатъчни технически познания и др.)

ПМГ „Иван Вазов“ организира приемна в периода 8 – 10 юли от 08:00 до 16:00ч. в каб.30, етаж ВТОРИ, където ще извърши подкрепа на ученици и родители при подаване на заявления за първо класиране.


>>>ДЪРЖАВЕН ПЛАН – ПРИЕМ ОБЛАСТ ХАСКОВО – в VIII клас<<<

>>>Приложение №1<<<

Приемането на документи на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, на учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа, от центрове за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства за участие в приема ще се извърши в срок от 3 май до 21 май. включително, всеки работен ден от 9.00 часа до 13.30 часа, в сградата на РУО — Хасково, ул. „Патриарх Евтимий” № 2, етаж 2, стая 66.

 1. Необходими документи за ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания:

 • заявление с подредени желания (готова бланка);
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия;
 • лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия;

 1. Необходими документи за ученици от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства:

 • заявление с подредени желания (по образец на МОН);
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето — за ученици, настанени в приемни семейства;

При подаването на документите в РУО — Хасково, учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, от домове за деца, лишени от родителска грижа и от центровете за настаняване от семеен тип, и ученици, настанени в приемни семейства, се явяват лично с документ за самоличност.

В раздел „Прием“, секция „Текущи съобщения“ са публикувани заповеди и списъци необходими при избора на профил/професия в съответствие със заболяването за насочване за обучение в VІІІ и в XI клас за учебната 2023/2024 г. на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства са публикувани в .

Държавен план-прием на ученици в VIII клас по чл. 142, ал. 3, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образованиe >тук<

С оценки от национално външно оценяване по български език и литература и по математика

ВАЛИДНО ЗА 2024-2025 УЧЕБНА ГОДИНА !!!

ПРОФИЛ/ ПРОФЕСИЯ Профилиращи предмети Брой паралелки Брой ученици Интензивно изучаване на чужд език Начин на балообразуване
ПРОФИЛ Математически Математика Информатика 1 26 Английски език • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
ПРОФИЛ Природни науки Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда 1 26 Английски език • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
ПРОФИЛ Софтуерни и хардуерни науки Информатика Информационни технологии 1 26 Английски език • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).
ПРОФЕСИЯ Приложен програмист Придобиват трета степен на професионална квалификация по професията „Приложен програмист“ 1 26 Английски език • два пъти точките от НВО по БЕЛ и два пъти точките от НВО по математика (По чл.57, ал.1, т.1 от Наредба №10); • оценките по математика и БЕЛ от свидетелството за основно образование, превърнати по скала в точки в съответствие с чл.9, ал.10 от Наредба №11 от 01.09.2016г. За оценяване на резултатите от обучението на учениците (По чл.57, ал.1, т.2 от Наредба №10).

Максимален бал—500 точки! (400 точки от НВО + 100 точки от оценките от свидетелството за основно образование)  

Срокове >тук<

График на дейностите по прием на ученици в VIII клас в ПМГ „Иван Вазов“ за учебната 2024/2025 г.

етапи I етап II етап III етап IV етап
Подаване на документи 8-10 юли 2024г. В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайн 15 – 17 юли 2024г. в ПМГ „Иван Вазов“ 26 и 27 юли 2024г. В училище-гнездо, в което ще се приемат документи за участие или онлайн 5 – 6 август 2024г.
Класиране до 12 юли 2024г. до 19 юли 2024г. до 30 юли 2024г. до 7 август 2024г.
Записване 15-17 юли 2024г. в ПМГ „Иван Вазов“ 22-24 юли 2024г. в ПМГ „Иван Вазов“ 31 юли и 1 август 2024г. в ПМГ „Иван Вазов“ 8 – 9 август 2024г.

Работно време: 08:00-16:30ч.

Място: ПМГ „Иван Вазов“, етаж II  

Учениците приети в VIII клас се обучават по рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език в профил „математически“, „софтуерни и хардуерни науки“, „икономическо развитие“ и „природни науки“ >тук<

ЗА ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ: гр. Димитровград Ул.”Климент Охридски” №1 тел./факс 0391/ 6-63-54