Прием в 5 клас

 

Важно

държавен план-прием в V клас в ПМГ „Иван Вазов“

за учебната 2024/2025г.

   Приемане на документи за участие в 1-ви етап на класиране на 24.06.2024г. и 25.06.2024г.

Заявления могат да се подават

 1. По електронен път на адрес https://infopriem.mon.bg

За влизане се използва входящия номер и кода за достъп от служебната бележка на ученика за НВО IV клас

 1. В училище, в което се осъществява държавен план-прием в V кл.

 Със заповед №З-1195/07.06.2024г. на РУО – Хасково, ПМГ“Иван Вазов“ е определено за училище, в което ще се подават документи.

    Заявления ще се приемат в каб.5, 1 етаж, от 8:00 до 17:00 (без прекъсване) за 1-ви етап на 24.06.2024г. и 25.06.2024г.

Необходими са Ви:

 • Заявление по образец ( получава се в ПМГ).

 • Копие на служебни бележки удостоверяващи резултатите от олимпиадата и/или състезанията (+ оригинал за сверяване) – само за ученици от друга област

 • Копие на удостоверение за завършен начален етап, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от наредба №11 от 1.09.2016г. за оценяване резултатите от обучението на учениците – за учениците от училища на чужди държави.

(+ оригинал за сверяване)

 • Служебна бележка на ученика за НВО IV клас

Резултати от първи етап на класиране на учениците – до  27.06.2024г. на адрес https://infopriem.mon.bg


ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ  НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  ПО ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В V КЛАС

В ПМГ „ ИВАН ВАЗОВ“ ДИМИТРОВГРАД

ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 ГОДИНА

вид дейностсрок
1Подаване на документи за участие в първи етап  на класиране 24 – 25 юни 2024г. вкл.
2Обявяване на резултатите от първи етап на класиранедо 27 юни 2024г. вкл.
3Записване на класираните  ученици в училищата28 юни – 01 юли 2024г. вкл.
4Обявяване на свободните места за втори етап на класиранедо 02 юли 2024г. вкл.
5Подаване на заявление за участие във втори етап на класиране03 – 04 юли 2024г. вкл.
6Обявяване на резултатите от втори етап на класиранедо 05 юли 2024г. вкл.
7Записване на класираните  ученици на втори етап на класиране08 – 09 юли 2024г. вкл.
8Попълване на свободните места след втори етап на класиране по чл.94г, ал.1, т.1 от Наредба №10 от 01.09.2016г.Съгласно срок, определен от министъра на образованието и науката
9Обявяване на свободните места след втори етап на класиране11 юли 2024г.
10Подаване на заявления за свободните места12 юли 2024г.
11Обявяване на резултатите от класирането на ученици за свободните места12 юли 2024г. след 17:00ч.
12Записване на класираните ученици15 юли 2024г.

ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

1. заявление за участие в първи/втори етап на класиране по образец с подредени желания;

2. копия на служебните бележки, удостоверяващи резултатите от състезанията и/или олимпиадите – само за ученици от друга област.

3. копието на удостоверение за завършен начален етап и оригинал за сверяване, съответно служебната бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба №11/01.09.2016г.  за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за учениците от училищата на чужди държави.

ЗАЯВЛЕНИЕТО И ДОКУМЕНТИТЕ СЕ ПОДАВАТ:

1. по електронен път чрез електронна платформа;

2. в училище, в което се осъществява държавен план-прием в V клас.

Подаване на документи в ПМГ „Иван Вазов“ – каб.5, I етаж

Работно време: от 8:00 до 17:00 часа (без прекъсване)

II. Над утвърдения държавен план-прием по чл.77, ал.2 от Наредба № 10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование се приемат:

 1. близнаци в паралелката, в която един е приет по общия ред въз основа на резултатите от класирането;
 2. ученик с двама починали родители при заявено от него желание, ако отговаря на условията по чл.73.

Учениците-близнаци, отговарящи на условията по чл.73, ал.1 и ползващи правото си по чл.77, ал.2, т.1 от Наредба №10/01.09.2016г. за организацията на дейностите в училищното образование, подават до директора на приемащата профилирана гимназия в срок до 12 юли 2024г. следните документи:

 1. заявление за записване;
 2. оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за ученици от училища на чужди държави;
 3. актовете за раждане само за сверяване от член на комисията, който приема документите.

Учениците-кръгли сираци, отговарящи на условията по чл.73, ал.1 и ползващи правото си по чл.77, ал.2, т.2 от Наредба №10/01.09.2016г.  за организацията на дейностите в училищното образование, подават до началника на РУО в срок до 12 юли 2024г. следните документи:

 1. заявление за прием;
 2. служебна бележка с с резултати от олимпиадата и/или състезанията в областта на математиката и/или на природните науки през съответната учебна година – само за ученици от друга област;
 3. оригинал на удостоверение за завършен начален етап на основно образование за справка, съответно служебна бележка за признаване по чл.110, ал.2 от Наредба №11/01.09.2016г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците – за ученици от училища на чужди държави;
 4. документ, удостоверяващ статута на ученика по чл.77, ал.2, т.2 от Наредба №10/01.09.2016г.  за организацията на дейностите в училищното образование само за справка.

 


СЪОБЩЕНИЕ ЗА БЪДЕЩИ ПЕТОКЛАСНИЦИ!

Уважаеми родители,

Информираме Ви, че и за учебна 2024/2025 година  ПМГ „Иван Вазов“ Димитровград, ще осъществява държавен план-прием на ученици  завършили IV клас.

Състезанията, с резултатите от които може да се участва при класирането са:

 • Областен кръг на олимпиадата по математика11.02.2024г.
 • Математическо състезание „Европейско кенгуру“ 21.03.2024г.
 • Пролетно математическо състезание, за учениците от IV клас 30.03.2024г.
 • Математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“ 08.06.2024г. – датата се променя на 01 юни 2024г. (събота) от 9:00 часа до 12:00 часа. (заповед №РД09-1270/16.05.2024г. на МОН).

Методиката за извършване на класирането ще бъде публикувана по-късно.

*Забележка:

Датите за провеждане се определят от Министерството на образованието и науката. Актуална информация относно евентуални промени може да следите в сайта на МОН и на сайта на гимназията.