„Функционална грамотност”

На 19.12.2017 г. от 14:30 ч., каб.5 на ПМГ „Иван Вазов“ се проведе представителна изява на клуба „ Функционална грамотност“ по Проект BG05М20Р001-2.004-0004 "Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (ТВОЯТ ЧАС) – ФАЗА 1 по Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2014 - 2020 г. с ръководител Катя Атанасова. 

Учениците бяха разпределени в четири екипа, които работиха по текстове от романа „ Възвишение” от Милен Русков. Те изследваха стилистичния ефект на творбата, постигнат чрез употреби на периферна лексика- архаизми, диалектни форми, фразеологични словосъчетания. Те използваха електронния ресурс ИНФОЛЕКС и бяха подпомогнати от родител и класен ръководител.

Линк към галерията >тук<