ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

uspeh

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“

Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.
линк към платформата: https://oud.mon.bg

2019/2020 учебна година

 

  • Група за занимания по интереси

Допълнителни занимания по ключови дигитални компетентности  „MICRO: BIT“
Ръководител – Дария Манева

 

  • Група за занимания по интереси

Допълнителни занимания по ключови дигитални компетентности „Разработка на WEB страници с HTML и CSS“
Ръководител – Боряна Христова