Обществен съвет 2016 - 2019

Поименен състав на членовете на Обществения съвет към – гр.Димитровград за срок от три години.

1. Славейко Георгиев Иванов - председател, представител на родителите.
2. Атанаска Костадинова Апостолова - секретар, представител на родителите.
3. Антония Илиева Николова - член, представител на родителите.
4.Стефан Димитров Григоров - член, представител на родителите.
5.Антоанета Иванова Шаркова - член, представител на финансиращия орган.

и резервни членове :

1 Петя Красимирова Миткова - представител на родителите;
2 Минка Стоянова - представител на финансиращия орган.


~~> Протокол 12

~~> Отчет


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 07.10.2019год.(понеделник) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета през третото тримесечие.
2. Съгласуване на училищна програма за часовете по НП „Без свободен час“
3. Одобряване на актуализираната Стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020.
4. Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет през учебната 2018-2019г.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 04.10.2019г. като изпратите обратен отговор на имейла.


~~> Протокол 11


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 12.07.2019год.(петък) от 12:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
1. Съгласуване на избора на учебник по история и цивилизации за V кл. за учебната 2019-2020г.
2. Съгласуване на учебните планове за 2019/2020г.
3. Запознаване с тримесечни отчети за изпълнението на бюджета.
4. Приемане на ежегодния доклад за изпълнението на стратегията за развитие на ПМГ.
5. Определяне на представители в работата на комисиите за изготвяне на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки за повишаване на качеството на образование.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 02.07.2019г. като изпратите обратен отговор на имейла.


~~> Протокол 10


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

 

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 26.03.2019год.(вторник) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

1. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.

 

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 22.03.2019г. като изпратите обратен отговор на имейла.


~~> Протокол 9


ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“
Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 10.01.2019год.(четвъртък) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния


ДНЕВЕН РЕД:


1. Представяне на изпълнението на бюджета на ПМГ “Иван Вазов“
за 2018г.
2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището;

3. Становище по държавния план-прием за V и VШкл. за учебната 2019/2020г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.

4. Съгласуване на регламента за държавен план-прием на ученици в Vкл. за учебната 2019/2020г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 05.01.2019г. като изпратите обратен отговор на имейла.


~~> Протокол 8

~~> Отчет


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 10.10.2018год.(сряда) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета през третото тримесечие.
2. Съгласуване на училищна програма за часовете по НП „Без свободен час“
3. Одобряване на План за действие за периода 2018-2020г. към Стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020.
4. Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет презучебната 2017-2018г.

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете най-късно до 07.10.2018г. като изпратите обратен отговор на имейла.


~~> Протокол 7


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

 

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 25.07.2018год.(сряда) от 12:30ч. в  ПМГ “Ив. Вазов“, при  следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Съгласуване на  избора на учебници и учебни комплекти за VII кл.
  2. Съгласуване на  учебните планове за 2018/2019г.
  3. Запознаване  с тримесечни отчети за изпълнението на бюджета.
  4. Приемане на ежегодния доклад за изпълнението на стратегията за развитие на ПМГ.
  5. Определяне на представители  в работата на комисиите за изготвяне на Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи, Програма за превенция на ранното напускане на училище, Мерки за повишаване на качеството на образование.

 

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете  най-късно до 22.07.2018г. като изпратите обратен отговор на имейла.


~~> Протокол 6


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ  НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

 

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 28.03.2018год.(сряда) от 16:30ч. в  ПМГ “Ив. Вазов“, при  следния

 

ДНЕВЕН РЕД:

  1. Запознаване с промените в състава на Обществения съвет.
  2. Становище за разпределението на бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи.

 

Съгласно чл.21, ал.1 от Правилника за създаването устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата, потвърдете  най-късно до 23.03.2018г. като изпратите обратен отговор на имейла.


~~> Протокол 5


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 10.01.2018год.(сряда) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Представяне на изпълнението на бюджета на ПМГ “Иван Вазов“ за 2017г.
2. Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
3. Становище по държавния план-прием за V и VIIIкл. за учебната 2018/2019г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.
4. Съгласуване на регламента за държавен план-прием на ученици в Vкл. за учебната 2018/2019г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.


~~> Протокол 4


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 03.10.2017год.(вторник) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

*Запознаване с отчета за изпълнението на бюджета през третото тримесечие.
*Съгласуване на училищна програма за часовете по НП „Без свободен час“
*Одобряване на стратегията за развитие на училището за периода 2016-2020 и нейната актуализация за учебната 2017-2018г.
*Съгласуване на Етичния кодекс на училищната общност в ПМГ „Иван Вазов“ и неговата актуализация за учебната 2017-2018г.
*Приемане на отчет за дейността на Обществения съвет презучебната 2016-2017г.


~~> Протокол 3


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ИВАН ВАЗОВ“

Каним Ви на заседание на Обществен съвет, което ще се проведе на 18.08.2017год.(петък) от 16:30ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

* Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за VI кл.
* Съгласуване на учебните планове.
* Запознаване с тримесечния отчет за изпълнението на бюджета.
* Приемане на доклад за изпълнението на стратегията за развитие на ПМГ.


~~> Протокол 2


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Заседанието на Обществен съвет на ПМГ “Ив. Вазов“, ще се проведе на 14.03.2017год.(вторник) от 16ч. в ПМГ “Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

* Представяне на изпълнението на бюджета на ПМГ “Иван Вазов“ за 2016г.
* Съгласуване предложението на директора за разпределение на средствата от установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на училището или детската градина;
* Запознаване с разпределението на проекто-бюджета по дейности и размера на капиталовите разходи и изготвяне на становище за финансовата 2017г.
* Становище по училищния план-прием за V и VIIIкл.
* Съгласуване на регламента за държавен план-прием на ученици в Vкл. за учебната 2017/2018г. в ПМГ „Иван Вазов“, Димитровград.
* Съгласуване на избора на учебници и учебни комплекти за Vкл.


~~> Заповед на директора за състава на Обществения съвет


~~> Протокол 1


ПОКАНА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ

Заседанието на Обществен съвет на ПМГ“Ив. Вазов“ ще се проведе на 1.12.2016год.(четвъртък) от 17,30 ч.в ПМГ“Ив. Вазов“, при следния

ДНЕВЕН РЕД:
* Запознаване с Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
* Представяне на представител и резервен член от финансиращия орган.
* Избор на редовни и резервни членове от родителите.
* Избор на председател.
* Учредяване на Обществен съвет към ПМГ“Ив. Вазов“
* Попълване на декларация, с която лицето удостоверява липсата на обстоятелства по чл.5, ал.1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата.
* Други.


~~> Протокол за събрание на родителите за избор на Обществен съвет


ПОКАНА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА


Уважаеми родители,
Каним Ви на родителска среща, която ще се проведе на 24.10.2016г. от 17,30ч. в ПМГ“Иван Вазов“.
ДНЕВЕН РЕД:
* Запознаване с правилниците в училището.
* Запознаване с Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата.
* Избор на представители от паралелката, които да участват в учредяването на Обществен съвет към ПМГ“Иван Вазов“.
Други.


~>> Правилник за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата (предстои обнародване в ДВ)<<